Město živé neživé

Objevíte divočinu ve městě?

cílová skupina: 4.-9. ročník ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií

počet účastníků: 15 – 30 žáků + 2 učitelé

délka programu: 3 nebo 5 dní

cena: přejděte na Praktické informace

programu probíhá: září – listopad, v budově envicentra i v terénu

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Anotace

Kurz provede žáky městem a jeho okolím, kde se setkají nejen s jeho lidskými obyvateli. Žáci během programu zjistí, že město je zajímavým biotopem a nabízí rozmanitá stanoviště i životní podmínky, a že střípky přírody, které si zaslouží pozornost, můžeme nalézt také uprostřed lidských sídel. Zblízka se seznámí s městskou neživou přírodou a s úlohou, kterou sehrála v minulosti Horažďovic. Řeč bude také o významu parků a zahrad, o synantropních a invazních rostlinách a živočiších a o tom, jak jim v našem sousedství usnadnit či neusnadnit život. Cílem kurzu je naučit žáky všímat si detailů a předvést, že město, třebaže se zdá být královstvím člověka, je jen prostor, který si lidé od přírody dočasně vypůjčili.

Obsah

Žáci samostatně prozkoumají město, orientují se pomocí GPS, hledají a poznávají zajímavé obyvatele (rostlinné i živočišné) a skrytá přírodní zákoutí. Pomocí tabletu pořídí fotodokumentaci.

Ve venkovních aktivitách zmapují anglický park na koloběžce, seznámí se s obyvateli přírodě blízkých biotopů a pomocí badatelských úloh odhalí funkce zeleně nejen ve městě. Změří teplotu, vsakování vody a hluk v okolí.

Věnují se i geomorfologii města, poznají, že výskyt rostlin a živočichů souvisí také s podložím, historickým vývojem města. Diskutují téma „nové divočiny“ – osidlování opuštěných prostor a adaptace živočichů na ně.

Cíl programu

Žáci se seznámí s městským biotopem z různých úhlů, dokážou vysvětlit, jakou funkci má městská zeleň a zvládnou navrhnout a zrealizovat opatření, která pomohou zlepšit podmínky rostlin i živočichů pro život ve městě.

Výstupy

Žák:

 • vyjmenuje základní živočišné a rostlinné druhy, se kterými se můžeme setkat ve městě
 • vysvětlí funkci zeleně ve městě, uvede alespoň 3 příklady
 • schematicky znázorní koloběh vody v přírodě
 • navrhne multifunkční zahradu či městský park nejen pro lidi
 • uvede alespoň 3 způsoby, jak usnadnit život zvířatům ve městě
 • naučí se bezpečně používat rostlinná barviva
 • vyrobí ptačí budku či krmítko
 • popíše, jak souvisí poloha města a geologické podloží s biodiverzitou rostlin a živočichů
 • orientuje se ve městě pomocí GPS, využívá multifunkční tablet k domumentaci
 • vysvětlí pojmy: synantropní druh, brownfields, moderní divočina

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

 • Environmentální výchova
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Výchova demokratického občana
 • Multikulturní výchova (u kombinovaných česko-německých pobytů)

Vzdělávací oblast:

 • Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk)
 • Informační a komunikační technologie
 • Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství, Občanský a společenskovědní základ)
 • Člověk a příroda (Biologie, Geografie, Geologie)
 • Umění a kultura (Výtvarná výchova)
 • Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova)
 • Člověk a svět práce

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence občanské

Klíčová slova

biodiverzita, synantropní organismy, městský biotop, invazní rostliny, geologie, soužití člověka a přírody