Energie bez hranic

Když obchod s elektřinou přesáhne hranice...

cílová skupina: 8.-9. tř. ZŠ, 1.-2.roč. SŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií

počet účastníků: 15–30 žáků + 2 učitelé

délka programu: 3 nebo 5 dní

cena: přejděte na Praktické informace

program probíhá: září – březen, v budově envicentra i v terénu

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Anotace

Kurz umožní žákům porovnat tradiční a alternativní přístupy k výrobě, distribuci a spotřebě elektrické energie u nás i ve světě. Žáci po stopách Františka Křižíka odkryjí příběh horažďovické vodní elektrárny, odhalí, jaké podmínky jsou optimální pro výrobu elektřiny fotovoltaickými panely nebo větrnou turbínou a zjistí, které spotřebiče jsou největší energožrouti v domácnosti. Prozkoumají jednu z lokalit vytipovaných pro stavbu úložiště jaderného odpadu a seznámí s problematikou jaderné energetiky. Cílem kurzu je vyvolat diskusi, naučit žáky získávat relevantní informace a podpořit je v kritickém myšlení a formulování vlastních závěrů.

Stejně jako se energie vyskytuje v různých formách, lze tentýž problém řešit různými způsoby…

Obsah

Žáci si během kurzu vyzkouší řadu praktických aktivit, např. průzkum města na téma František Křižík a elektrifikace Horažďovic s využitím GPS nebo pokusné sestavení galvanického článku z ovoce.

Zúčastní se celodenní tematicky zaměřené exkurze dle (lokalita potenciálního hlubinného úložiště jaderného odpadu Jetenovice).

Dále se žáci učí zpracovávat a hodnotit informace, formulovat otázky a hypotézy v rámci samostatného badatelského projektu. Zjistí, co je energetický štítek, prozkoumají spotřebu el. energie v PROUDu a odhadnou spotřebu své vlastní domácnosti nebo školy.

Cíl programu

Žáci se seznámí s principy výroby elektrické energie z tradičních i alternativních zdrojů a dokáže diskutovat o jejich výhodách a nevýhodách. Za použití získaných poznatků dokážou navrhnout a zrealizovat opatření, která povedou k nižší spotřebě el. energie v domácnosti nebo ve škole.

Výstupy

Žák:

 • sestaví jednoduchý elektrický obvod nebo pokusnou solární/vodní elektrárnu
 • navrhne vlastní badatelský projekt, samostatně formuluje otázky a hypotézy, realizuje experiment a vyhodnotí výsledky
 • efektivně získává, zpracovává a hodnotí informace
 • umí vybrat nejvhodnější zdroj energie pro svou domácnost (diskutuje pozitiva a negativa tradičních a alternativních zdrojů el. energie)
 • vypočítá spotřebu své domácnosti a navrhne, jak ušetřit el. energii
 • vysvětlí pojmy: energetický štítek, energetická náročnost budovy
 • popíše vlastními slovy, jak funguje jaderná/přečer­pávací vodní elektrárna
 • orientuje se v terénu pomocí GPS

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

 • Environmentální výchova (Člověk a životní prostředí)
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Výchova demokratického občana
 • Multikulturní výchova (u smíšených česko-německých pobytů)

Vzdělávací oblast:

 • Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk)
 • Matematika a její aplikace
 • Informační a komunikační technologie
 • Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství, Občanský a společenskovědní základ)
 • Člověk a příroda (Biologie, Geografie, Fyzika)
 • Umění a kultura (Výtvarná výchova)
 • Člověk a zdraví (Tělesná výchova)
 • Člověk a svět práce

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence občanská
 • kompetence pracovní

Klíčová slova

energie, elektřina, spotřeba, obnovitelné a neobnovitelné zdroje, projektová výuka, badatelská činnost, kritické myšlení