Energie bez hranic

Bez elektřiny ani ránu... nebo ne?

cílová skupina: 8.-9. tř. ZŠ, 1.-2.roč. SŠ a gymnázia

počet účastníků: 15–30 žáků + 2 učitelé

délka programu: 3 dny

cena: přejděte na Praktické informace

program probíhá: listopad – březen, v budově PROUDu i v terénu

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Anotace

Posviťte si na elektřinu! Žáci zmapují, jak využíváme elektrickou energii každý den, a kde máme možnost elektřinou šetřit. Řeč bude o obnovitelných zdrojích, úskalích (nejen) jaderné energetiky, ale i dopadech výroby elektřiny na životní prostředí. Žáci na exkurzi navštíví lokalitu vytipovanou pro stavbu úložiště vyhořelého jaderného odpadu a prostřednictvím simulační hry „Stavíme ekodům“ zjistí, jak zkrotit největší energožrouty v domácnosti. Cílem kurzu je ukázat, že za pohodlí, za které vděčíme elektřině, platíme vysokou daň.

Obsah

Žáci si během kurzu uvědomí, jak by vypadal blalckout/svět bez elektřiny a na kolik elektřině vděčíme za pohodlný život. Vyzkouší si, kolik práce je třeba k dosažení výkonu 1 koňské síly (a kolik práce nám ušetří stroje poháněné nejen elektřinou). Vysvětlíme si rozdíl mezi střídavým/stej­nosměrným proudem a žáci vyrobí experimentální galvanický článek z ovoce a jednoduchý alternátor.

Žáci se zúčastní se celodenní tematicky zaměřené exkurze (lokalita potenciálního hlubinného úložiště jaderného odpadu Jetenovice) a přímo na místě budeme diskutovat o dopadech výroby energie na životní prostředí i o úskalích výroby energie pomocí obnovitelných a neobnovitelných zdrojů.

Poslední den si žáci zahrají simulační hru „Stavíme ekodům“, prostřednictvím které si budou moci uvědomit, kterými činnostmi v domácnosti spotřebováváme nejvíce energie. Na závěr navrhneme energetické desatero, pomocí kterého budou moci prakticky snižovat spotřebu elektrické energie doma nebo ve škole.

Cíl programu

Žáci se seznámí s principy výroby elektrické energie z tradičních i alternativních zdrojů a dokáže diskutovat o jejich výhodách a nevýhodách. Za použití získaných poznatků dokážou navrhnout a zrealizovat opatření, která povedou k nižší spotřebě el. energie v domácnosti nebo ve škole.

Výstupy

Žák:

 • vyjmenuje min. 10 činností, při kterých se neobejde bez elektřiny
 • sestaví jednoduchý galvanický článek z ovoce/alternátor a elektrický obvod
 • vysvětlí rozdíl mezi stejnosměrným a střídavým el. proudem
 • porovná výhody a nevýhody obnovitelných/kon­venčních zdrojů pro výrobu el. energie
 • vyjmenuje 3 dopady, kterými výroba el. energie negativně ovlivňuje životní prostředí a jejich možnou kompenzaci
 • odhadne spotřebu energie ve své domácnosti a navrhne, jak ušetřit el. energii
 • vysvětlí pojmy: energetický štítek, energetická náročnost budovy
 • umí navrhnout opatření pro snížení spotřeby el. energie ve své budoucí domácnosti

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

 • Environmentální výchova (Člověk a životní prostředí)
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Výchova demokratického občana

Vzdělávací oblast:

 • Matematika a její aplikace
 • Informační a komunikační technologie
 • Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství, Občanský a společenskovědní základ)
 • Člověk a příroda (Biologie, Geografie, Fyzika)
 • Člověk a svět práce

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence občanská
 • kompetence pracovní

Klíčová slova

energie, elektřina, spotřeba, obnovitelné a neobnovitelné zdroje, projektová výuka, badatelská činnost, kritické myšlení