Ptačí život

MŠ, 1. roč. ZŠ, celoročně, 50 Kč

cílová skupina: MŠ – 1. ročník ZŠ

počet účastníků: 15 – 30 žáků + 2 učitelé

délka programu: 60 minut

cena: 50 Kč/žák

program probíhá: celoročně v Přírodovědné stanici (učebna/terén)

Anotace

Program je zaměřen na pozorování a seznámení s některými volně žijícími ptáky (sýkorka, vrabec, kos, holub, vlaštovka apod.) a s ptactvem, které žije v Přírodovědné stanici (hrabavá a vodní drůbež, výr velký). Děti se dozví dle ročního období, které ptáci odlétají do teplých krajů a kteří zůstávají u nás a jak jim můžeme v různých ročních období pomáhat.

Obsah

Přiblížení tematiky života ptáků – seznámení s ptačími druhy na zahradě a se stavbou jejich těla, pozorování ptáčků v zahradě (na krmítku/pítku) i v Přírodovědné stanice (vodní a hrabavá drůbež, výr velký). Rozvíjení pozorovací schopnosti, zrakové diferenciace, paměti a rozlišování, podpora vzájemné spolupráce a domluvy dětí a rozvíjení pohybové obratnosti.

Cíl

Cílem tohoto programu je rozvíjet zájem dětí o dané téma a přiblížit dětem život ptáčků, podporovat jejich zvídavost a vést děti k péči o ptactvo.

Výstupy

Žák:

  • Pozná 3 typické rozlišovací znaky ptactva
  • Uvede příklady, jak může sám pomoci ptactvu v zimním a letním ročním období
  • Pozná ptačí hnízda a vlastními slovy vysvětlí, proč si je staví

Zařazení dle RVP

Průřezové téma: Environmentální výchova

Vzdělávací oblast:

  • Dítě a svět
  • Dítě a společnost
  • Člověk a jeho svět
  • Člověk a příroda (Přírodopis)

Rozvíjené klíčové kompetence:

  • kompetence k učení
  • kompetence sociální a personální

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.