V koruně i pod kůrou

2. stupeň ZŠ, duben - říjen, 50 Kč

Cílová skupina: 6.–9. tř. ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií

Délka programu: 180 minut

Cena: 50 Kč/žák

Program probíhá: duben až říjen (včetně), venku v parku Ostrov

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Anotace

Venkovní program probíhá v lesoparku Ostrov. Cílem programu je vést žáky k pochopení funkce stromu v přírodě, strom je představen jako nedílná součást ekosystému. Zaměří se především na úlohu zeleně z hlediska estetického, biologického i klimatického. Žáci ve skupinách pomocí ortofotomapy prochází parkem a plní do pracovního listu zadané úkoly. Na závěr programu spolu s lektorem utřídí získané informace a vyčíslí ekonomickou hodnotu stromu.

Výstupy

Žák:

 • umí pracovat s ortofotomapou a buzolou a ve skupinách se pomocí nich pohybuje v terénu
 • vyjmenuje 3 základní funkce stromu
 • vysvětlí estetickou hodnotu zeleně
 • vysvětlí klimatickou hodnotu zeleně
 • vysvětlí biologickou hodnotu zeleně
 • vyjmenuje, které faktory jsou započítávány při vyčíslení ekonomické hodnoty stromu

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

 • Environmentální výchova (Základní podmínky života, Ekosystémy, Vztah člověka k prostředí)

Vzdělávací oblast:

 • Člověk a příroda (Přírodopis, Zeměpis),

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence pracovní
 • kompetence sociální a personální