Mraveniště

2. - 5. roč. ZŠ, listopad - únor, 50 Kč

Cílová skupina: 2.–5. roč. ZŠ

Délka programu: 90 minut

Cena: 50 Kč/žák

Program probíhá: listopad – únor, uvnitř v Envicentru PROUD

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Anotace

Program seznámí žáky s životem uvnitř mraveniště. Dozví se, jak mají mravenci rozdělenou práci, co všechno dělají během roku a kdo je v mraveništi nejdůležitější. Otestují, jestli by dokázali stejně jako mravenci rozpoznat své kamarády pomocí čichu. V simulační si vyzkouší, jak mravenci spolupracují při shánění potravy. Bavit se budeme i o tom, čím jsou mravenci užiteční a jak jim v přírodě pomoci.

Výstupy

Žák:

 • vyjmenuje alespoň 5 činností, které mravenci v mraveništi dělají
 • přiřadí aktivity mravenců ke správnému ročnímu období
 • vlastními slovy vysvětlí, proč je královna v mraveništi nejdůležitější
 • procvičí vnímání pomocí čichu
 • vyjmenuje alespoň 3 důvody, proč jsou mravenci užiteční
 • učí se spolupracovat ve skupině a pomáhat si

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

 • Environmentální výchova (Základní podmínky života, Ekosystémy)

Vzdělávací oblast:

 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a příroda (Přírodopis)
 • Umění a kultura (Výtvarná výchova)

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence sociální a personální