Je půda bohatství?

2. - 6. tř. ZŠ, duben - říjen, 50 Kč

Cílová skupina: 2.–7. ročník ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií

Délka programu: 180 minut

Cena: 50 Kč/žák

Program probíhá: duben až říjen (včetně), venku

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Anotace

Co je půda, jak vzniká a proč bychom o ni měli pečovat? Žáci pomocí badatelských aktivit zjistí, jaké jsou jednotlivé složky půdy a formou her se blíže seznámí s jejími obyvateli. V simulační hře si vyzkouší, jaké je to být žížalou. Při sběru půdních bezobratlých se žáci naučí pracovat s entomologickou pinzetou a určovat živočichy podle obrázkového klíče. Experimentováním s půdou zjistí, jaké má půda vlastnosti a co je to půdní eroze. Společně se podíváme také na vznik půdy a zjistíme co je to humus.

Výstupy

Žák:

 • vyjmenuje alespoň 5 organismů, které žijí v půdě
 • vlastními slovy popíše, jak funguje rozkladačský řetězec a proč je důležitý
 • učí se principům vědecké práce: definuje problém, stanoví hypotézu, otestuje ji a vysloví závěr
 • vysvětlí, co je to humus a jak vzniká
 • samostatně používá entomologickou pinzetu, lupu a dichotomický určovací klíč
 • samostatně formuluje závěr, k čemu je dobrá půda

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

 • Environmentální výchova (Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí)

Vzdělávací oblast:

 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a příroda (Přírodopis),

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence pracovní