Jak se dělá mapa

6. - 9. roč. ZŠ, říjen - únor, 70 Kč

Cílová skupina: 6.-9. roč. ZŠ / prima – kvarta víceletých gymnázií

Délka programu: 180 minut

Cena: 70 Kč

Program probíhá: říjen – únor, uvnitř (v PROUDu) i venku

Anotace

Žáci se naučí se používat GPS, orientovat se v terénu a hledat různá místa podle zeměpisných souřadnic, formou hledací hry poznávají historický střed města Horažďovice. V druhé části žáci pracují s počítačem, vyzkouší si práci v programu ArcMap, který se používá pro profesionální tvorbu map. Dozvědí se, co je to GIS (geografický informační systém), proč je pozice bodů v prostoru důležitá a jak se vlastně dělá mapa.

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Výstupy

Žák:

 • vysvětlí, co znamená zkratka GIS
 • vyjmenuje alespoň 5 příkladů povolání/činností, při kterých GIS používáme
 • zdigitalizuje v programu ArcMap část řeky Otavy nebo samostatně vytvoří v počítači jednoduchou mapu klatovského okresu
 • ovládá přístroj GPS a umí jej použít k nalezení konkrétních souřadnic
 • orientuje se v terénu, vyhledává zadané body pomocí GPS nebo mapy
 • čte text s porozuměním, aplikuje principy kritického myšlení při hledání odpovědí

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

 • Environmentální výchova (Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí)

Vzdělávací oblast:

 • Jazyk a jazyková komunikace (čtení otázek s porozuměním)
 • Matematika a její aplikace
 • Informační a komunikační technologie
 • Člověk a příroda (Zeměpis, Geografie)
 • Člověk a svět práce

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence pracovní