Ekologická stopa

SŠ, celoročně

Cílová skupina: SŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií

Délka programu: 90 minut

Program probíhá: celoročně, uvnitř

Anotace

Program vede žáky k uvědomění si, jakou stopu zanechává na planetě náš životní styl a související spotřeba zdrojů. Žáci zjistí, proč byl zaveden pojem ekologická stopa a co tento pojem vyjadřuje. Dále diskutují, proč se liší velikost ekologické stopy u jednotlivých národů. Na závěr si změří svojí vlastní ekologickou stopu, porovnají ji ve skupinách a navrhnou možné způsoby jejího zmenšení.

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Výstupy

Student:

 • definuje termín ekologická stopa a udržitelný rozvoj
 • spočítá svoji ekologickou stopu
 • diskutuje možnosti snížení vlastní ekologické stopy a podpoří své návrhy konkrétními argumenty

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

 • Environmentální výchova (Vztah člověka k prostředí)
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávací oblast:

 • Člověk a příroda (Biologie, Geografie)
 • Člověk a společnost (Výchova k občanství)
 • Matematika a její aplikace

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence sociální a personální