Kupuji, kupuješ, kupujeme

6.-9. roč. ZŠ, SŠ, říjen - únor, 90 Kč, 120 minut

Cílová skupina: 6.–9. roč. ZŠ, 1.-2. roč SŠ / prima – sexta víceletých gymnázií

Délka programu: 120 minut

Cena: 90 Kč/žák

Program probíhá: říjen – únor, uvnitř v Envicentru PROUD

Anotace

Výukový program v první části přiměje žáky k uvědomění toho jak moc či málo ovlivňuje nakupování a všudypřítomná reklama jejich život. Druhá část programu představí žákům možnosti spotřebitelského chování, které jsou ekonomické a šetrné k životnímu prostředí. Žáci si uvědomí, že cena výrobku se skládá z různých položek, nejen nákladů na výrobu. V rámci diskuse žáci procvičují schopnost argumentace a formulace vlastního názoru/posiluje schopnost kritického myšlení. Program využívá prvky z výukového cyklu PodObal,který vydal Jaroslav Biolek a kol. ze společnosti „NaZemi – společnost pro fair trade“.

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Výstupy

Žák:

 • zhodnotí, jakou roli hrají v jeho životě nákupy
 • porozumí marketingovým praktikám obchodníků
 • popíše souvislosti mezi zbožím, jeho vznikem a důsledky svých nákupů
 • vyjmenuje, co je zahrnuto v konečné ceně výrobku a uvede příklad
 • vlastními slovy vysvětlí pojem externalita a uvede příklad

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

 • Environmentální výchova (Vztah člověka k prostředí)
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávací oblast:

 • Člověk a příroda (Přírodopis, Zeměpis)
 • Člověk a společnost (Výchova k občanství)
 • Matematika a její aplikace

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence sociální a personální