Zaniklé obce na Šumavě

Výšlap do srdce Šumavy po stopách zaniklého osídlení

Cílová skupina: 5.-9. ročník ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií

Doporučený počet účastníků: 15–30

Cena: 60 Kč/žák

Délka programu: celodenní (cca 8 hodin)

Exkurze probíhá: duben až říjen (včetně)

Délka trasy: cca 15 km

Začátek/konec exkurze: u Vaší školy

Doprava autobusem: ANO (zajišťuje škola*)

*po předchozí domluvě může PROUD zprostředkovat zajištění dopravy externí společností

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Anotace

Exkurze spojená s cestou do minulosti vás zavede na místa ztracená v čase. Pátrejte spolu s námi po zaniklých obcích, zkuste najít místo, kde kdysi stával kostel či škola. Zkuste si představit, jací lidé tu kdysi žili. Budeme se bavit o historii Šumavy, poválečném vysidlování a vývoji krajiny. Zapátráme v terénu po důkazech osídlení a nezapomeneme ani na prožitkové hry.

Obsah

Celodenní exkurze zavede Vás a vaše žáky na místa, kam lidská noha po desetiletí nevstoupila. Pomocí moderní techniky (GPS, GIS) budeme pátrat po zaniklých šumavských osadách, pokusíme se vytyčit náves či cestu a najít místo, kde dříve stával kostel. Program využívá metodu prožitkové výuky, vizualizace a sebeuvědomění a pracuje tak se všemi smysly i pocity žáků. Nenásilnou formou seznamuje žáky s kontroverzním tématem poválečného vysidlování pohraničních oblastí. Ve skupinách budeme diskutovat o historických událostech a jejich vlivu na vývoj krajiny, česko-německých vztazích a etice vůbec. Chybět nebudou ani přírodovědná témata – poznávání rostlin a živočichů, hry a badatelské aktivity.

Cíl programu

Pomocí moderní techniky budou žáci pátrat po historii zaniklých šumavských obcí a tak se nenásilně seznámí s kontroverzním tématem poválečného vysidlování pohraničních oblastí.

Výstupy

Žák:

 • orientuje se v mapě/ ortofotomapě
 • pomocí GPS vyhledá určené body a vytyčí půdorys budovy
 • vlastními slovy popíše, co se dělo na Šumavě po válce a jaké to mělo následky
 • vyjádří svůj názor ohledně nuceného vysidlování
 • diskutuje ve skupině, argumentuje, prezentuje vlastní názor
 • vyjmenuje alespoň 3 druhy synantropních rostlin (rostou u lidských sídlišť)
 • popíše potravní vztahy v lučním ekosystému
 • rozliší od sebe základní druhy stromů a uvede jejich poznávací znaky

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

 • Environmentální výchova
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Výchova demokratického občana
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Multikulturní výchova

Vzdělávací oblast:

 • Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura)
 • Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství, Občanský a společenskovědní základ)
 • Člověk a příroda (Biologie, Geografie, Geologie)
 • Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova)
 • Člověk a svět práce

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence pracovní
 • kompetence sociální a personální

Klíčová slova:

Šumava, historie, poválečné vysidlování, zaniklé obce, etická výchova, mapa a GPS, luční ekosystém