Ostrá vrcholovka

Celodenní horská tůra, největší šumavský vodopád a dobytí vrcholu Ostrý

Cílová skupina: 6.-9. ročník ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií

Doporučený počet účastníků: 15–30

Cena: 60 Kč/žák

Délka programu: celodenní (cca 8 hod)

Délka trasy: 15–20 km

Začátek/konec exkurze: u Vaší školy

Doprava autobusem: ANO (zajišťuje škola*)

*po předchozí domluvě může PROUD zprostředkovat zajištění dopravy externí společností

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Anotace

Neobyčejná pěší túra s výstupem na jednu z nejkrásnějších šumavských hor Ostrý (1293 m n.m.). V průběhu exkurze se žáci seznámí s faunou i florou horských smrčin, historií Šumavy a otestují své fyzické schopnosti.

Obsah

Terénní exkurze na jednu z nejkrásnějších šumavských hor, která leží na samé hranici Česka a Bavorska. Ostrý (1293 m n.m.) patří se svým skalnatým vrcholem a výhledy k tomu nejzajímavějšímu, co lze na Šumavě vidět a zažít. Cestou se nabízí zastávka u největšího šumavského vodopádu Bílá strž, trasa lze prodloužit kolem Černého či Čertova jezera. Kromě výkladu o přírodě a historii Šumavy je možné zařadit do programu rozličné tematické aktivity (pozorování živočichů a určování rostlin s pomocí obrázkových klíčů, tvorba jednoduchých map s pamětí krajiny, odlovy vodních bezobratlých, ekologie lesa apod.), jakož i hry pro kolektiv celé třídy. Trasa: Hamry – V. Ostrý – Špičák (možné navštívit též Lohberg).

Cíl programu

Exkurze cílí zejména na prožitek žáků – stráví celý den v horské přírodě, seznámí se s lesním ekosystémem a otestují své znalosti i fyzické schopnosti při výstupu na vrchol Ostrý.

Výstupy

Žák:

 • vyjmenuje bezpečná pravidla pro pobyt v přírodě a sám je aplikuje
 • popíše potravní vztahy v lesním ekosystému
 • vyjmenuje alespoň 5 druhů bylin typických pro horskou smrčinu
 • rozliší od sebe základní druhy stromů a uvede jejich poznávací znaky
 • vlastními slovy vysvětlí, jak dochází k vodní a větrné erozi hornin
 • s pomocí určovacího klíče určí vybrané zástupce rostlin a živočichů
 • orientuje se v mapě a umí používat kompas/GPS

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

 • Environmentální výchova
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Výchova demokratického občana

Vzdělávací oblast:

 • Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura)
 • Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství, Občanský a společenskovědní základ)
 • Člověk a příroda (Biologie, Geografie, Geologie)
 • Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova)
 • Člověk a svět práce

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence pracovní

Klíčová slova:

vysokohorská smrčina, turistika, výstup na vrchol Ostrý, vodopád Bílá Strž, pozorování rostlin a živočichů, ekologie, ochrana přírody