Okolo Pučanky

Celodenní tůra kolem vápencového vrchu Pučanka

Cílová skupina: 5.-9. ročník ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií

Doporučený počet účastníků: 15–30

Cena: 60 Kč/žák

Délka programu: celodenní

Exkurze probíhá: duben až říjen (včetně)

Délka trasy:

 • 11 km (delší okruh po žluté turistické značce s převýšením cca 130 m)
 • 8 km (kratší okruh po lesních cestách s převýšením cca 200 m)

Začátek/konec exkurze: Velké Hydčice – vlaková zastávka

Doprava autobusem: NE

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Anotace

Náročnější výšlap z Velkých Hydčic se věnuje sušicko-horažovickým vápencům a lesním společenstvům. Při výhledu na lom u Hejné prodiskutujeme využívání nerostného bohatství člověkem a význam maloplošných chráněných území.

Obsah

Trasa exkurze, která začíná a končí na vlakové zastávce ve Velkých Hydčicích, částečně kopíruje naučnou stezku Hydčice-Hejná-Nezamyslice a v delší variantě také žlutou turistickou značku kolem vápencového vrchu Pučanka a kopce Kozník. Program exkurze se věnuje sušicko-horažďovickým vápencům, pedologii a průzkumu různých typů lesa. Na cestě proti proudu Otavy se žáci projdou podél provozu Hydčické vápenky a při výhledu na lom nad obcí Hejná prodiskutují možnosti využívání přírodních zdrojů člověkem a význam maloplošných chráněných území. Na východním svahu vápencového hřebenu se žáci seznámí s místní geologií a významem vápence pro lokální faunu i flóru. V blízkosti PR Pučanka prozkoumají vápnomilnou bučinou (určování rostlin, odlov půdních bezobratlých, rozbor půdy), kterou budou mít možnost porovnat se smrkovou monokulturou/smí­šeným lesem na západním svahu Pučanky či Kozníku.

Cíl programu

Žáci se seznámí s faunou a flórou vápnomilné bučiny a smrkové monokultury. Samostatně provedou odlov půdních bezobratlých živočichů, které určí pomocí obrázkového klíče a pomocí terénní laboratoře provedou jednoduchý rozbor půdy. Ujasní si, jak geologické podloží ovlivňuje druhovou diverzitu a jaké důsledky může mít využívání přírodního bohatství člověkem.

Výstupy

Žák:

 • vyjmenuje alespoň 3 zástupce rostlin typické pro vápnomilné bučiny
 • objasní, jakou úlohu mají opuštěné lomy v krajině
 • provede jednoduchý rozbor půdy a porovná výsledky z různých lokalit
 • bezpečně používá pomůcky pro odlov a určování půdních bezobratlých
 • vyjmenuje alespoň 5 rozdílů mezi smrkovou monokulturou a bučinou
 • vysvětlí, proč ve smrkové monokultuře žije minimum plžů
 • diskutuje o způsobech udržitelného využívání přírodních zdrojů člověkem

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

 • Environmentální výchova
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Výchova demokratického občana

Vzdělávací oblast:

 • Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura)
 • Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství, Občanský a společenskovědní základ)
 • Člověk a příroda (Biologie, Geografie, Geologie, Chemie)
 • Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova)
 • Člověk a svět práce

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence pracovní

Klíčová slova:

vápenec, lom, bučina, pedologie, abiotické podmínky, půdní bezobratlí, lesní společenstvo