Čeňkova pila a vodní díla Šumavy

NOVINKA Procházka po proudu řeky Vydry a expozice Šumavská energie

Cílová skupina: 5.-9. ročník ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií

Délka programu: půldenní/celodenní

Doporučený počet účastníků: 15–30

Cena: 60 Kč/žák

Délka trasy: 11km, možno krátit na 7 km (bez plavebního kanálu)

Začátek/konec exkurze: u Vaší školy

Doprava autobusem: ANO (zajišťuje škola*)

*po předchozí domluvě může PROUD zprostředkovat zajištění dopravy externí společností

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Obsah

Trasa exkurze začíná na parkovišti u Hradlového mostu (mezi Modravou a Antýglem). Po replice historického dřevěného mostu překonáme řeku Vydru a vyrazíme podél podél Vchynicko-Tetovského plavebního kanálu k informačnímu středisku Rokyta. Po cestě se žáci seznámí s historií stavby plavebních kanálů a plavením dřeva na Šumavě. Po prohlídce venkovní geologické expozice sejdeme k Vydře, odkud nás čeká nás sedmikilometrový pochod panenskou přírodou. Budeme pozorovat horskou řeku, faunu i floru, žáci si procvičí poznávání bylin i stromů, zahrají si kooperační hry a dozví se, jak vznikají kamenné hrnce. Zhruba v polovině trasy narazíme na další odpočinkový bod, Turnerovu chatu, a s ní i na možnost prohlédnout si živou vydru – večerníčkového hrdinu Vydrýska. Cílem naší cesty je však Čenkova pila a vodní elektrárna Vydra kde zavítáme do infocentra obou malých vodních elektráren a prohlédneme si expozici „Šumavská energie“.

Cíl programu

Na příkladu řeky Vydry a plavebního kanálu mají žáci příležitost si uvědomit, jak velkou a využitelnou energii má proudící voda. Prozkoumají možnosti využití vody pro výrobu energie a význam horských řek pro člověka i ekosystém.

Výtupy

Žák:

 • popíše k čemu sloužil hradlový most a plavební kanál
 • vyjmenuje a dodržuje pravidla chování v 1. zóně Národního parku
 • rozliší od sebe základní druhy stromů a uvede jejich poznávací znaky
 • za pomoci určovacího klíče určí vybrané zástupce rostlin
 • na praktickém příkladu demonstruje sílu proudící vody
 • vlastními slovy vysvětlí, jak vzniká kamenný hrnec
 • objasní, proč je voda ve Vydře hnědá
 • vyjmenuje alespoň 3 příklady, jak je možné využít sílu vody ve prospěch člověka

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

 • Environmentální výchova
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Výchova demokratického občana

Vzdělávací oblast:

 • Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura)
 • Matematika a její aplikace
 • Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství, Občanský a společenskovědní základ)
 • Člověk a příroda (Biologie, Geografie, Fyzika, Chemie)
 • Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova)
 • Člověk a svět práce

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence pracovní

Klíčová slova:

řeka Vydra, Vchynicko-Tetovský plavební kanál, vodní elektrárna, 1. zóna národního parku, les, dřeviny, chráněné druhy rostlin