Chráněná území ČR

2. st. ZŠ, SŠ, gymnázia, listopad - březen, 90 Kč, 120 minut

Cílová skupina: 6.- 9. roč. ZŠ, 1. – 2. roč. SŠ / prima – sexta víceletých gymnázií

Délka programu: 120 minut

Cena: 90,– Kč/žák

Program probíhá: listopad – březen, uvnitř v Envicentru PROUD

Anotace

Jak by asi vypadala krajina, kdyby jí svou činností neovlivnil člověk? Jaký význam má vyhlašování chráněných území? Proč je zachování a ochrana rostlinných a živočišných druhů v zájmu každého z nás?

Výukový program seznamuje žáky s problematikou ochrany přírody a kategorizací chráněných území, jakož i s principy a rozdíly územní a druhové ochrany. Jde o teoretický interiérový program, během nějž se žáci seznámí s pojmy, které se týkají ochrany přírody, zorientují se ve struktuře zvláště chráněných území a pochopí jejich úlohu ve fungování krajiny jako celku. Aktivity programu na sebe logicky navazují, žáci pracují ve dvojicích či skupinách, program staví na aktivním zapojení účastníků.

Tento výukový program lze pochopit i jako teoretickou předehru (přípravu) k terénní exkurzi, která je naopak vedena jako prakticky orientovaná aktivita s důrazem na konkrétní maloplošné chráněné území (přírodní rezervaci, památku či evropsky významnou lokalitu).

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Výstupy

Žák:

 • si uvědomí, jak rychle a mnohdy nevratně člověk přetváří nejen své životní prostředí
 • vysvětlí, proč se vyhlašují chráněná území (územní a druhová ochrana)
 • vyjmenuje kategorie zvláště chráněných území
 • pojmenuje naše národní parky a nejbližší CHKO a dokáže je lokalizovat
 • vysvětlí termín a princip soustavy Natura 2000 (ptačí oblasti, evropsky významné lokality) a uvede nejbližší příklady
 • vyjmenuje alespoň 5 evropsky významných druhů

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

 • Environmentální výchova (Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí)
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Vzdělávací oblast:

 • Člověk a příroda (Přírodopis, Zeměpis)
 • Jazyk a jazyková komunikace

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence k řešení problémů