Vodácký kurz na Otavě

7. – 9. ročník ZŠ, SŠ, květen – červen a září – říjen

cílová skupina: 7. – 9. ročník ZŠ, SŠ

počet účastníků: 15 – 30 žáků + 2 učitelé

délka programu: 3, nebo 5 dnů

cena: přejděte na Praktické informace

program probíhá: květen – červen, září – říjen/řeka Otava a kempy, částečně zázemí PROUDU

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Anotace

V průběhu kurzu se žáci naučí pravidlům bezpečného pohybu na řece (vodním toku či vodní ploše), získají teoretické povědomí a praktické dovednosti v ovládání různých plavidel používaných na českých řekách. Současně budou seznámeni se základními hydrologickými parametry vodních toků, naučí se vyhledávat potřebné informace a analyzovat případná rizika před vyplutím. Během praktické simulace si žáci vyzkouší postup při záchraně tonoucího z rychlé vody.

Při 5ti denní variantě je po dohodě možné 1 den strávit doplňkovým programem mimo vodu (celková trasa splouvání se tím o jeden den a tedy cca 20 km zkrátí). Tím může být např. některá z našich terénních exkurzí s doprovodným přírodovědně orientovaným programem (zde aktuální nabídka terénních exkurzí).

Kromě tradičního splouvání vodního toku na kanoích bude výuka vodáckých dovedností probíhat formou krátkých výcvikových aktivit (cca 1 – 2 hodiny), a to vždy s přihlédnutím k individualitě každého účastníka. Celý kurz probíhá na řece Otavě od Sušice po toku níže. První tři dny jsou vždy (ve 3 i 5 denní verzi) věnovány intenzivnímu výcviku na vodě s noclehem v Horažďovicích. V případě 5ti denního kurzu se poté pokračuje na Strakonice a Písek, výběr kempů k noclehu probíhá po domluvě s pedagogickým doprovodem. Nabízíme i možnost převozu bagáže doprovodným vozidlem, čímž odpadne nutnost splouvání “na těžko”.

Hlavní část splutí se odehraje na plastových kanoích na různých typech vodního terénu (klidná voda, peřejnaté úseky, podjezí). Během úterního výcviku si účastníci vyzkouší paddleboardy, skupinově pak rafty či megaboardy. Fakultativně je možné vyzkoušet kajak na divokou vodu či seakajak. Program lze po předchozí dohodě obecně upravit dle preferencí doprovázejícího učitele či případných pohybových limitů účastníka apod.

Obsah

Den první: žáci se dopoledne ubytují v horažďovickém kempu Na Lipkách a připraví se na odpolední splouvání, po obědě se žáci – již vodáci vlakem dopraví do Sušice. Tady proběhne cca 2 hodinová úvodní průprava k ovládání lodí a poté s 1 – 2 přestávkami splujeme řeku zpět do Horažďovic (cca 17 km). Na teplou večeři si zajdeme do nedalekého PROUDU, což je naše pracoviště s vlastní kuchyní, večeře je v ceně kurzu.

Den druhý: tento věnujeme “ochutnávce” různých plavidel, kdy bude třídní kolektiv rozdělen účelově do menších skupin a ty se budou učit ovládat týmové lodě (raft, megaboard, či pramice), či individuálně nafukovací paddleboard. Praktický výcvik je doplněn cca hodinovou teoretickou přednáškou, po níž by se měl každý účastník umět na vodu připravit, prakticky se vybavit a vědět, na co si dát pozor při vodáckém dobrodružství. Po předchozí dohodě může být den zakončen vodáckými závody týmů na veslicích (pramice), či raftech. Den je rozdělen teplým obědem opět v PROUDU, jídlo je v ceně kurzu.

Den třetí: tento den se programově liší u 3denní a 5ti denní varianty kurzu. Zatímco u 5ti denního kurzu splujeme z Horažďovic do okolí Strakonic, kde zatáboříme (cca na 50 ř. km.), v případě krátké varianty ukončíme splutí v Dolním Poříčí či v Katovicích, kde se vylodíme a kurz zde končí (lodě se vrací do Horažďovic, žáci odjíždějí vlakem či busem domů). Během splutí z Horažďovic nás čeká velký počet jezů zpravidla nevhodných ke sjíždění, pod některým z nich je však možné za vhodného stavu vody provést nácvik záchrany tonoucího za pomoci házečky.

Den čtvrtý: z kempu v okolí Strakonic (Podskalí, nebo Slaník) nás čeká volné splutí až k Putimi (kemp Na soutoku – ř. km. 33), případně je možné plavbu protáhnout až do Písku (ř. km. 27,5), čímž získají účastníci možnost strávit poslední večer kurzu ve večerním Písku a současně se tím zkrátí páteční závěrečná fáze plavby.

Den pátý: závěrečný den kurzu strávíme opět volným splutím s předpokládaným ukončením u Heringova jezu či jezu U Cajsů nedaleko Vojníkova (ř. km. 19). Páteční program je časově koncipován na dopoledne, po 13 hodině je možné se veřejnou dopravou z Borečnice (autobus.zast. cca 300 m o Heringova jezu) dopravit do Písku a pak vyrazit domů.

Cíl

Cílem kurzu je osvojení znalostí a dovedností nezbytných k úspěšnému a především bezpečnému zvládnutí vodácké aktivity na vodním toku či ploše za použití dostupných typů plavidel běžně používaných na českých řekách a přehradách.

Výstupy

Žák:

  • získá povědomí o základních principech organizace vodácké akce
  • osvojí si know-how o nezbytném vybavení účastníka vodácké akce
  • získá metodické znalosti a praktické dovednosti v ovládání lodi jednolistým pádlem (kanoe, raft, paddleboard), fakultativně pak veslice (pramice) či kajak.
  • získá vhled do problematiky bezpečného pohybu na vodě
  • osvojí si procesní postup při záchraně tonoucího včetně praktických aspektů vlastní záchrany (poskytnutí první pomoci)

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

  • Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávací oblast:

  • Člověk a zdraví
  • Člověk a svět práce