Samá voda

4. - 9. ročník ZŠ, SŠ, gymnázia, květen - červen a září - říjen

cílová skupina: 4. – 9. roč. ZŠ, SŠ a gymnázia

počet účastníků: 15 – 30 žáků + 2 učitelé

délka programu: 3, nebo 5 dnů

cena: přejděte na Praktické informace

program probíhá: květen – červen a září – říjen, v budově PROUDu i v terénu

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Anotace

Monotematický kurz zprostředkuje žákům pohled na základní podmínku života na Zemi optikou několika vědních oborů. Žáci prozkoumají chemické a fyzikální vlastnosti povrchových vod, probádají z blízka a na vlastní kůži říční ekosystém a setkají se s obyvateli stojatých i tekoucích vod. Na toulkách podél Otavy budou pozorovat pozvolné proměny, kterými řeka modeluje okolí, odhalí význam vody pro krajinu i člověka a seznámí se s fenoménem povodní. Cílem kurzu je umožnit žákům vyzkoušet si samostatně metody různých vědeckých disciplín, podpořit je při interpretaci zjištěných informací. Nedostatek vody, stejně jako nedostatek schopnosti samostatně přemýšlet, může být globální katastrofou…

Obsah

Žáci pomocí experimentů prozkoumají chemické i fyzikální vlastnosti vody a zopakují si vodní cyklus. Za příznivého počasí vyplují na lodích na řeku Otavu a prozkoumají vodní živel přímo z paluby raftu nebo pramice a přefiltrují „špinavou“ říční vodu pomocí improvizovaného vodního filtru.

Zauvažují nad tím, jaká je jejich denní spotřeba pitné vody a kolik odpadní vody vyprodukuje běžná domácnost. Díky počítačovému modelu zjistí jak lze zabránit ničivým povodním a jaká opaření pomáhají zadržet vodu v krajině.

Na exkurzi si popovídáme o tom co jsou to rybí pásma, jak řeka modeluje krajinu, budeme z blízka pozorovat bezobratlé obyvatele stojatých i tekoucích vod a odebereme vzorky, které si prohlédneme pod mikroskopem (řasy a vodní mikroskopické organismy). Cílem kurzu je ukázat, že čistá voda je bohatstvím, které je třeba chránit a zachovat.

Cíl

Žáci si uvědomí nepostradatelnost vody pro život, důležitost vody pro ně samotné, potřebu mít zdroje pitné vody dostupné a v dobré kvalitě. Získají nové informace o významu vody pro člověka i další organismy.

Výstupy

Žák:

 • rozliší základní druhy bezobratlých žijících ve stojatých i tekoucích vodách
 • naučí se ovládat světelný mikroskop a zhotovit vodní preparát
 • vysvětlí vlastními slovy, jak funguje velký a malý vodní cyklus
 • vyrobí si jednoduchý vodní filtr
 • provede jednoduchý experiment a vyhodnotí výsledky
 • popíše jak probíhá čištění odpadních vod
 • učí se argumentovat a obhájit svůj názor nejen ohledně protipovodňových opatření
 • uvede alespoň 3 důvody proč zadržovat vodu v krajině
 • dokáže šetřit vodou doma i ve škole

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

 • Environmentální výchova
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Výchova demokratického občana

Vzdělávací oblast:

 • Informační a komunikační technologie
 • Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství, Občanský a společenskovědní základ)
 • Člověk a příroda (Biologie, Geografie, Chemie)
 • Umění a kultura (Výtvarná výchova)
 • Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova)
 • Člověk a svět práce

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence pracovní

Klíčová slova

tekoucí a stojatá voda, vodní bezobratlí, vodní cyklus, virtuální voda, čištění odpadních vod, zážitková pedagogika, povodně