Samá voda

Hledáte tajemství života? Samá voda...

cílová skupina: 4.-9. tř. ZŠ, 1.-2.roč. SŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií

počet účastníků: 15–30 žáků + 2 učitelé

délka programu: 3 nebo 5 dní

cena: přejděte na Praktické informace

program probíhá: květen – červen, v budově envicentra i v terénu

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Monotematický kurz zprostředkuje žákům pohled na základní podmínku života na Zemi optikou několika vědních oborů. Žáci prozkoumají chemické a fyzikální vlastnosti povrchových vod, probádají z blízka a na vlastní kůži říční ekosystém a setkají se s obyvateli stojatých i tekoucích vod. Na toulkách podél Otavy budou pozorovat pozvolné proměny, kterými řeka modeluje okolí, odhalí význam vody pro krajinu i člověka a seznámí se s fenoménem povodní. Cílem kurzu je představit žákům princip vědecké práce, umožnit jim vyzkoušet si samostatně metody různých vědeckých disciplín, podpořit je při interpretaci zjištěných informací a prezentaci vlastních závěrů. Nedostatek vody, stejně jako nedostatek schopnosti samostatně přemýšlet, může být globální katastrofou…

Obsah

Žáci pomocí experimentů prozkoumají chemické i fyzikální vlastnosti vody a zopakují si vodní cyklus. Za příznivého počasí vyplují na lodích na řeku Otavu a prozkoumají vodní živel přímo z paluby raftu nebo pramice a přefiltrují „špinavou“ říční vodu pomocí improvizovaného vodního filtru.

Zauvažují nad tím, jaká je jejich denní spotřeba pitné vody, kolik odpadní vody vyprodukuje běžná domácnost a zjistí, co je virtuální voda. Díky počítačovému modelu zjisti jak lze zabránit ničivým povodním a jaké opaření pomáhají zadržet vodu v krajině.

Na exkurzi si popovídáme o tom co jsou to rybí pásma, jak řeka modeluje krajinu, budeme z blízka pozorovat bezobratlé obyvatele stojatých i tekoucích vod a odebereme vzorky, které si prohlédneme pod mikroskopem (řasy a vodní mikroskopické organismy). Cílem kurzu je ukázat, že čistá voda je bohatstvím, které je třeba chránit a zachovat.

Cíl

Žáci si uvědomí nepostradatelnost vody pro život, důležitost vody pro ně samotné, potřebu mít zdroje pitné vody dostupné a v dobré kvalitě. Získají nové informace o významu vody pro člověka i další organismy.

Výstupy

Žák:

 • rozliší základní druhy bezobratlých žijících ve stojatých i tekoucích vodách
 • naučí se ovládat světelný mikroskop a zhotovit vodní preparát
 • vysvětlí vlastními slovy, jak funguje velký a malý vodní cyklus
 • vyrobí si jednoduchý vodní filtr
 • provede jednoduchý experiment a vyhodnotí výsledky
 • popíše jak probíhá čištění odpadních vod
 • učí se argumentovat a obhájit svůj názor nejen ohledně protipovodňových opatření
 • uvede alespoň 3 důvody proč zadržovat vodu v krajině
 • dokáže šetřit vodou doma i ve škole

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

 • Environmentální výchova
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Výchova demokratického občana

Vzdělávací oblast:

 • Informační a komunikační technologie
 • Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství, Občanský a společenskovědní základ)
 • Člověk a příroda (Biologie, Geografie, Chemie)
 • Umění a kultura (Výtvarná výchova)
 • Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova)
 • Člověk a svět práce

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence pracovní

Klíčová slova

tekoucí a stojatá voda, vodní bezobratlí, vodní cyklus, virtuální voda, čištění odpadních vod, zážitková pedagogika, povodně