Týden terénní přírodovědy

5. - 9. ročník ZŠ, SŠ, duben - červen a září - říjen

cílová skupina: 5. – 9. ročník ZŠ, SŠ

počet účastníků: 15 – 30 žáků + 2 učitelé

délka programu: 5 dnů

cena: přejděte na Praktické informace

program probíhá: duben – červen, září – říjen / PROUD a okolí, park Ostrov, řeka Otava, okolí města

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Anotace

V průběhu kurzu účastníci absolvují 5ti denní program naplněný terénními exkurzemi, které jsou programově zaměřené na jednotlivé složky přírody (voda, horniny, rostliny a živočichové…). Organizaci exkurzí pojímáme tak, aby se každý den (příp. každá exkurze) lišil, přičemž klademe důraz na zážitkový rozměr všech outdoorových aktivit. Účastníci tak zažijí měření hydrologických parametrů během splouvání Otavy, vypraví se na zoologickou exkurzi do okolí města na koloběžkách, anebo vyrazí pěšky na botanický či geologický průzkum některé z lokalit v okolí vybaveni lupou či geologickým kladívkem.

Terénní exkurze předpokládají aktivní zapojení všech účastníků, 1 – 2 dny v rámci kurzu jsou pak doplněny pohybově nenáročnou (odpočinkovou) aktivitou (např. rukodělný program – keramika, zpracování ovčí vlny apod.).

Obsah

Program týdne není narozdíl od ostatních tematických pobytových kurzů vystavěn na logické dějové lince, nýbrž je souborem – skládankou dílčích aktivit po jednotlivých dnech situovaných do různého prostředí (řeka, louka, park, památky, chovy zvířat…). Nabídkou tohoto pobytu reagujeme na poptávku po vícedenním školním výletě, který chtějí osvícení pedagogové zpestřit smysluplnými vzdělávacími a zážitkovými aktivitami.

Týden můžeme složit z aktivit, jako jsou např.:

 • splouvání Otavy na raftech či lodích (lze spojit s odlovem vodních bezobratlých či měřením fyzikálních parametrů vody, odběrem vzorků a jejich analýzou v prostředí laboratoře);
 • terénní exkurze do anglického parku Ostrov na koloběžkách (cca 3 km – lze spojit s pozorování ptáků dalekohledy či aktivitami k poznávání rostlin apod.);
 • celodenní terénní exkurze do maloplošného chráněného území v okolí (PP Kozlovská stráň / PR Prácheň)…

Cíl

Žáci poznávají hmyz a další bezobratlé a na základě jejich životních strategií volí vhodné odchytové metody. Odvodí, proč je hmyz důležitý nejen v přírodních zahradách.

Výstupy

Žák:

 • vyjmenuje základní systematické skupiny hmyzu a rozliší je podle poznávacích znaků
 • popíše a používá různé odchytové metody hmyzu
 • objasní význam opylovačů v ekosystému a pro člověka
 • navrhne vhodné způsoby podpory výskytu hmyzu v zahradě a v krajině

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

 • Environmentální výchova
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Výchova demokratického občana

Vzdělávací oblast:

 • Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk)
 • Informační a komunikační technologie
 • Člověk a příroda (Biologie, Geografie, Chemie)
 • Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova)
 • Člověk a svět práce

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence pracovní