Týden terénní přírodovědy

5. - 9. ročník ZŠ, SŠ, duben - červen a září - říjen

cílová skupina: 5. – 9. ročník ZŠ, SŠ

počet účastníků: 15 – 30 žáků + 2 učitelé

délka programu: 5 dnů

cena: přejděte na Praktické informace

program probíhá: duben – červen, září – říjen / PROUD a okolí, park Ostrov, řeka Otava, okolí města

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Anotace

V průběhu kurzu účastníci absolvují 5ti denní program naplněný terénními exkurzemi, které jsou programově zaměřené na jednotlivé složky přírody (voda, horniny, rostliny a živočichové…). Organizaci exkurzí pojímáme tak, aby se každý den (příp. každá exkurze) lišil, přičemž klademe důraz na zážitkový rozměr všech outdoorových aktivit. Účastníci tak zažijí měření hydrologických parametrů během splouvání Otavy, vypraví se na zoologickou exkurzi do okolí města na koloběžkách, anebo vyrazí pěšky na botanický či geologický průzkum některé z lokalit v okolí vybaveni lupou či geologickým kladívkem.

Terénní exkurze předpokládají aktivní zapojení všech účastníků, 1 – 2 dny v rámci kurzu jsou pak doplněny pohybově nenáročnou (odpočinkovou) aktivitou (např. rukodělný program – keramika, zpracování ovčí vlny apod.).

Obsah

Program týdne není narozdíl od ostatních tematických pobytových kurzů vystavěn na logické dějové lince, nýbrž je souborem – skládankou dílčích aktivit po jednotlivých dnech situovaných do různého prostředí (řeka, louka, park, památky, chovy zvířat…). Nabídkou tohoto pobytu reagujeme na poptávku po vícedenním školním výletě, který chtějí osvícení pedagogové zpestřit smysluplnými vzdělávacími a zážitkovými aktivitami.

Týden je poskládán vesměs z terénních aktivit, ať už ve formě exkurzí či výukových programů, aktivit v praktické ochraně přírody nebo doplňkově pohybových aktivit bez výraznějšího environmentálního rozměru. Účastníci kurzu tak mohou pro představu zažít např.:

 • splouvání Otavy na raftech či lodích (lze spojit s odlovem vodních bezobratlých či měřením fyzikálních parametrů vody, odběrem vzorků a jejich analýzou v prostředí laboratoře);
 • terénní exkurze do anglického parku Ostrov na koloběžkách (cca 3 km – lze spojit s ornitologickými, entomologickými či botanickými aktivitami);
 • celodenní terénní exkurze do maloplošných chráněných území v okolí (Přírodní památka Kozlovská stráň, Přírodní rezervace Prácheň, Přírodní rezervace Pučanka;
 • praktické práce v přírodě (krajinotvorné aktivity – výsadby či údržba stromů, úklid biomasy na hořcových loukách, údržba periodických tůní, pomoc s transferem obojživelníků aj.);
 • praktické práce na farmě (krmení aj. pomocné práce u domácích a hospodářských zvířat na našem prac. Přírodovědné stanice);
 • po domluvě lze zajistit autobus a absolvovat celodenní exkurzi do CHKO a NP Šumava (náklady spojené s dopravou si hradí škola sama, my poskytneme lektory – průvodce Šumavou);
 • obvykle necháváme 1 den třídě pro vlastní oddychový program (nejčastěji jde o čtvrtek), kdy třída buď odpočívá v centru (možno využít volnočasových služeb ve městě – městské muzeum, krytý plavecký bazén), nebo vyráží na hrad Rabí apod.

Cíl

Cílem je seznámit účastníky se základními typy přírodního prostředí, a to prostřednictvím dlouhodobého pobytu v přírodě za použití terénních přírodovědných aktivit. V praxi tak jde např. o nejčastěji používané odchytové metody a následné determinace živočišných druhů či botanické snímkování aj. Smysluplným a ověřeným prostředkem je také praktická činnost (krajinotvorba, práce na farmě, výroba budek či hmyzích domků).

Výstupy

Žák:

 • vyjmenuje základní systematické jednotky živé přírody, vybrané pak dokáže rozlišovat podle poznávacích znaků
 • popíše a používá různé odchytové metody hmyzu či vodních bezobratlých
 • popíše a používá různé metody k hodnocení výskytu a determinaci rostlin
 • dokáže pracovat s dichotomickými určovacími klíči
 • ovládá základní techniku pro terénní ornitologii (práce s dalekohledy různých typů, záznam a reprodukce ptačího zpěvu aj.)
 • navrhne vhodné způsoby podpory výskytu hmyzu či volně žijících ptáků v zahradě a v krajině

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

 • Environmentální výchova
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Výchova demokratického občana

Vzdělávací oblast:

 • Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk)
 • Informační a komunikační technologie
 • Člověk a příroda (Biologie, Geografie, Chemie)
 • Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova)
 • Člověk a svět práce

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence pracovní