PRO PARTNERSKÉ ŠKOLY - Dvojjazyčný pobyt

8. - 9. ročník ZŠ, září - březen

cílová skupina: od 8. roč. ZŠ

počet účastníků: 15 – 30 žáků + 2 učitelé

délka programu: 3, nebo 5 dnů

cena: přejděte na Praktické informace

program probíhá: září – březen, v budově PROUDu i v terénu

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Anotace

Smíšené dvojjazyčné pobyty slouží k mezinárodnímu setkávání a poznávání kultury a jazyka zemí partnerských škol. Zaměřuje se na seznámení žáků navzájem a rozvoj komunikace a spolupráce zábavnou formou prostřednictvím kooperačních her a dalších aktivit, které z velké části využívají přírodní prostředí. Komunikace probíhá primárně v cizím jazyce (Aj) a podle potřeby je tlumočena do češtiny.

Obsah

V úvodu kurzu čekají na žáky především seznamovací aktivity s cílem poznat sebe navzájem i své zahraniční partnery. Formou projektové výuky se žáci dozví o kulturních a historických odlišnostech obou zemí a také zjistí, jaký přístup k ochraně přírody mají lidé v partnerské zemi. Pomocí jazykově animačních aktivit se naučí se základní slovíčka a fráze. Žáci se mohou těšit na zážitkové sportovní aktivity jako je jízda na lodích/raftech, nebo koloběžkách. Vyzkouší také základní dovednosti pro pobyt v přírodě, čeká je celodenní pěší túra včetně vaření oběda v polních podmínkách. V případě nepříznivého počasí je k dispozici další vybavení a prostory DDM Horažďovice (Přírodovědná stanice s vlastními chovy hospodářských zvířat, výtvarné dílny). Konkrétní obsah programu je možné přizpůsobit na míru dle požadavku pedagogů z partnerských škol.

Cíle

Žáci poznají sebe i své spolužáky z partnerské školy, komunikují a spolupracují v mezinárodní skupině, vlastními slovy popíší kulturní rozdíly mezi partnerskými zeměmi, získají dovednosti pro pobyt v přírodě.

Výstupy

Žák:

 • komunikuje v mezinárodní skupině, používá cizí jazyk
 • vlastními slovy popíše kulturní a historické rozdíly mezi partnerskými zeměmi
 • aktivně se zapojuje do tvořivých a sportovních aktivit
 • orientuje se v terénu s použitím buzoly a GPS
 • ovládá základní dovednosti pro pobyt v přírodě – rozdělání ohně, stavba přístřešku
 • umí bezpečně nastoupit do a vystoupit z lodě/raftu

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

 • Osobnostní a sociální výchova
 • Výchova demokratického občana
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Environmentální výchova

Vzdělávací oblast:

 • Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk)
 • Člověk a společnost (Výchova k občanství, Občanský a společenskovědní základ)
 • Člověk a příroda (Přírodopis/Bi­ologie, Zeměpis, Fyzika)
 • Umění a kultura (Výtvarná výchova)
 • Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova)
 • Člověk a svět práce

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence občanské
 • kompetence pracovní

Klíčová slova:

komunikace, cizí jazyk, mezinárodní vztahy, ochrana přírody, přežití v přírodě, orientace v terénu