Sklizeno - NOVINKA

Dobré jídlo nemusí cestou na stůl urazit stovky kilometrů...

cílová skupina: 4.-9. ročník ZŠ a prima – kvarta gymnázií

počet účastníků: 15–30 žáků + 2 učitelé

délka programu: 3 nebo 5 dní

cena: přejděte na Praktické informace

program probíhá: září–říjen, v budově PROUDu, Přírodovědné stanici i v terénu

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Anotace

Na podzim je na statku nejvíce práce – v Přírodovědné stanici dozrávají jablka a sklízí se dýně. Nebojte se umazat si ruce a my Vás naučíme, jak zpracovat úrodu. Vyrobte si vlastnoručně čerstvý jablečný mošt na ručním lisu nebo vydlabejte okrasnou dýni. Kromě toho se na živo setkáte s hospodářskými zvířaty i zemědělskými plodinami, které běžně vídáte na svých talířích. Vyzkoušejte si práci farmáře při péči o zvířata, vyrobte domácí jogurt a pod mikroskopem zjistěte, jak vypadají bakterie mléčného kvašení. Cílem kurzu je ukázat, že dobré jídlo nemusí po cestě na stůl urazit stovky kilometrů.

Obsah

Žáci prakticky poznávají práci farmáře během podzimní sklizně. Na příkladu jablek se seznámí s pojmem „krajová/stará odrůda“. Posbírají jablka a na ručním lisu z nich vyrobí čerstvý mošt nebo vydlabou okrasné dýně.

Díky zážitkové pedagogice žáci řeší etiku chovu hospodářských zvířat a nakládání s nimi. Prakticky si vyzkouší péči o hospodářská zvířata v Přírodovědné Stanici.

Žáky nemine ani práce s mikroskopem, podívají se na bakterie mléčného kvašení, a výlet, kdy prozkoumají kulturní krajinu v okolí Horažďovic.

Cíl

Žáci dokážou popsat, jak a které plodiny/hospodářská zvířata jsou využívána pro výrobu potravin, dokážou navrhnout a realizovat opatření, která omezí plýtvání potravinami v domácnosti a dokážou diskutovat o výhodách a nevýhodách regionální produkce.

Výstupy

Žák:

 • vysvětlí vlastními slovy, proč se chovají různá plemena hospodářských zvířat a k čemu jsou dobrá
 • naučí se na ruční lisu vyrobit jablečný mošt/vydlabat dýni
 • vyrobí si domácí jogurt nebo tvaroh
 • provede jednoduchý experiment a vyhodnotí výsledky
 • vysvětlí funkci remízků, rybníčků a stromořadí v zemědělské krajině
 • učí se argumentovat a obhájit svůj názor nejen ohledně velkochovů domácích zvířat
 • uvede alespoň 3 důvody proč podporovat regionální produkci
 • dokáže si v nabídce produktů vybrat ty ekonomicky i ekologicky šetrné

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

 • Environmentální výchova
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Výchova demokratického občana

Vzdělávací oblast:

 • Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk)
 • Informační a komunikační technologie
 • Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství, Občanský a společenskovědní základ)
 • Člověk a příroda (Biologie, Geografie, Chemie)
 • Umění a kultura (Výtvarná výchova)
 • Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova)
 • Člověk a svět práce

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence pracovní

Klíčová slova

zemědělství, hospodářská zvířata, hospodářské plodiny, krajové odrůdy, zpracování mléka, etika, zážitková pedagogika, funkce krajiny