Sklizeno

4. - 6. ročník ZŠ, duben - červen a září - listopad

cílová skupina: 4. – 6. ročník ZŠ

počet účastníků: 15 – 30 žáků + 2 učitelé

délka programu: 3, nebo 5 dnů

cena: přejděte na Praktické informace

program probíhá: duben – červen a září – listopad v budově PROUDu, Přírodovědné stanici i v terénu

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Anotace

Vydejte se na cestu potravin od obilky k chlebu, od kravky k jogurtu, z farmy na váš stůl. Nebojte se umazat si ruce, umelte mouku, upečte housku (na jaře) nebo si vylisujte čerstvý jablečný mošt (na podzim). Vyzkoušejte si práci farmáře při péči o hospodářská zvířata ve výbězích Přírodovědné stanice, podojte krávu Jitku a otestujte výrobu domácího jogurtu nebo másla. Řeč bude také o lokální produkci, šetrném hospodaření a kvalitě zemědělské půdy. Cílem kurzu je ukázat, že dobré jídlo nemusí po cestě na stůl urazit stovky kilometrů a že i ve 21. století jsme stále závislí na zemědělství a vzácném přírodním zdroji, na půdě.

Obsah

Po ubytování a seznámení s lektory, pravidly, programem a místem (s Envicentrem PROUD/městem Horažďovice – quest) se žáci zamyslí odkud se bere jídlo (myšlenková mapa) a jestli pokaždé sní všechno, co dostanou na talíř. V roli farmářů se vypraví do Přírodovědné stanice, kde se postarají o hospodářská zvířata (voda, krmení, úklid), podojí krávu Jitku (dojící trenažér) a vyrobí domácí máslo. Řeč bude také o etice chovu hospodářských zvířat (velkochov vs. ekologický chov). Zkrátka nepřijde rostlinná výroba (poznávání druhů obilovin, mletí mouky a pečení housek nebo chlebových placek) včetně sadařství – na podzim žáci vyrobí jablečný mošt (nové vs. staré odrůdy plodin ). Na celodenní exkurzi okolím Horažďovic (Prácheň – Boubín – Svaté Pole) budou sledovat kvalitu zemědělské půdy (odebrání, testování a porovnání vzorků), porovnají pestrost druhů rostlin na poli a na louce a po cestě si všimnou typických prvků zemědělské krajiny (stromořadí, remízky, meze…). Prozkoumají kompost (a jeho obyvatele), zjistí jak dlouho vzniká úrodná půda, co půdu ohrožuje a jak o půdu pečovat. Založí domácí jogurt, který si následující den prohlédnou pod mikroskopem (jogurtová kultura) a zapřemýšlí nad tím, z jaké dálky se dováží potraviny, které kupují v obchodech. Zopakují si posloupnost zemědělských prací v průběhu roku, včetně lidových tradic a zvyků, na závěr se vydají do prostředí večerní Přírodovědné stanice, aby zapřemýšleli nad tím, jakou hodnotu má půda pro ně samotné. Před odjezdem žáci shrnou zážitky, vědomosti i dovednosti a pokusí se vymyslet způsob, kterým mohou k ochraně cenného přírodního zdroje přispět oni sami.

Program (a výstupy) jsou přizpůsobené věku a schopnostem žáků. Ve třídenní verzi kurzu jsou vynechané/zkrácené vybrané aktivity.

Cíl

Žáci dokážou popsat, jak a které plodiny/hospodářská zvířata jsou využívána pro výrobu potravin, dokážou navrhnout a realizovat opatření, která omezí plýtvání potravinami v domácnosti a dokážou diskutovat o výhodách a nevýhodách regionální produkce.

Výstupy

Žák:

 • vlastními slovy popíše cestu potraviny z pole na stůl
 • rozliší základní druhy obilovin podle zrna i vzrostlé rostliny
 • vysvětlí vlastními slovy, proč se chovají různá plemena hospodářských zvířat a k čemu jsou dobrá
 • učí se argumentovat a obhájit svůj názor nejen ohledně velkochovů domácích zvířat
 • umele mouku na ručním mlýnku a upeče housku/chlebo­vou placku
 • podle pokynů vyrobí domácí jogurt a máslo
 • odebere vzorek půdy a provede jednoduchý test/pokus
 • popíše funkci remízků, rybníčků a stromořadí v zemědělské krajině
 • podle pokynů vytvoří preparát, který pozoruje pod mikroskopem
 • vysvětlí, jakým způsobem vzniká kompost
 • vyjmenuje 3 faktory, které ohrožují kvalitu půdy a opatření, která jim mohou zabránit
 • uvede alespoň 3 důvody proč podporovat regionální produkci
 • dokáže si v nabídce potravinových produktů vybrat ty ekonomicky i ekologicky šetrné

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

 • Environmentální výchova (Základní podmínky života, Ekosystémy, Lidské aktivity a problémy životního prostředí)
 • Osobnostní a sociální výchova (Rozvoj schopností poznávání,Sebe­poznání a sebepojetí)
 • Výchova demokratického občana

Vzdělávací oblast (1. stupeň ZŠ):

 • Člověk a jeho svět (Rozmanitost přírody, Lidé a čas)
 • Člověk a zdraví (Tělesná výchova)
 • Člověk a svět práce (Pěstitelské práce, Příprava pokrmů)

Vzdělávací oblast (2. stupeň ZŠ):

 • Člověk a příroda (Přírodopis, Zeměpis, Chemie)
 • Člověk a společnost (Dějepis, Občanský a společenskovědní základ)
 • Člověk a zdraví (Tělesná výchova)
 • Člověk a svět práce (Práce s laboratorní technikou, Pěstitelské práce a chovatelství, Příprava pokrmů)

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence pracovní