Seznamovací pobyt

Poznej sebe, poznáš ostatní

Cílová skupina: 6. roč. ZŠ, 1. roč. SŠ

Počet účastníků: 15 – 30 žáků + 2 učitelé

Délka programu: 3–5 dní

cena: přejděte na Praktické informace

Programu probíhá: září-říjen, v budově PROUDu i v terénu

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Anotace

Didakticky strukturovaný 3–5 denní pobyt školní třídy jehož cílem je poznávání žáků navzájem v jiném než školním prostředí, odhalení schopností a kvalit jednotlivců a prolomení komunikačních ledů. Zaměřuje se na rozvoj důvěry, spolupráce a stmelení kolektivu zábavnou formou prostřednictvím her a dalších aktivit, které z velké části využívají přírodní prostředí.

Obsah

Během tří až pětidenního pobytu je pro žáky připraven zážitkový a výukový program, využívající sportovní aktivity jako je sjíždění řeky na raftech, celodenní pochod či jízda na koloběžce k poznání sebe sama i ostatních v mimoškolním prostředí. Pomocí výtvarně relaxačních aktivit se pokusíme pomoci žákům k lepšímu poznání sebe sama a odhalení silných stránek a dovedností nejen jednotlivců ale celé skupiny. Kolektivní a kooperační hry či prvky zážitkové pedagogiky k využijeme k lepšímu seznámení žáků mezi sebou, posílení vzájemné důvěry a komunikace ve skupině. Pro snazší nalezení svého místa ve skupině budou mít žáci možnost nahlédnout v průběhu ekologického výukového programu do spletité sítě vztahů mezi organismy (lidmi) a uvědomit si jejich nenahraditelné role v ekosystému (společnosti). V rámci posilování environmentální i občanské uvědomělosti žáky naučíme třídit odpad, seznámíme je se základy domácí ekologie a prodiskutujeme roli člověka jako jedince a v globálním ekosystému planety Země.

Cíle

Žáci poznají sebe i své spolužáky v netradičních situacích, účinně spolupracují, diskutují ve skupině, společně řeší problémy a vzájemně si pomáhají. Žáci si uvědomí svou roli ve třídě, společnosti i roli člověka v přírodě.

Výstupy

Žák:

 • efektivně komunikuje ve skupině, spolupracuje s ostatními žáky i pedagogy při týmové práci
 • jedná s respektem k druhým, umí poskytnout pomoc i o ni požádat
 • umí vyjádřit svůj názor a obhájit ho v diskusi a zároveň respektuje názor druhých
 • aktivně se zapojuje do tvořivých a sportovních aktivit
 • chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy dnešního světa
 • vlastními slovy vyjádří roli člověka v globálním ekosystému planety Země
 • rozlišuje jednotlivé druhy odpadu a umí je správně třídit, aplikuje zásady domácí ekologie

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

 • Osobnostní a sociální výchova
 • Výchova demokratického občana
 • Environmentální výchova

Vzdělávací oblast:

 • Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk)
 • Člověk a společnost (Výchova k občanství, Občanský a společenskovědní základ)
 • Člověk a příroda (Přírodopis/Bi­ologie, Zeměpis)
 • Umění a kultura (Výtvarná výchova)
 • Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova)
 • Člověk a svět práce

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence občanské
 • kompetence pracovní

Klíčová slova: komunikace, spolupráce, sebepoznání, role člověka, ekosystém, odpady, domácí ekologie