SEZNAMOVACÍ POBYT - Na jedné lodi

adaptační kurz pro 6. ročníky ZŠ a 1. ročníky SŠ, září - říjen

Cílová skupina: 6. ročníky ZŠ a 1. ročníky SŠ

Počet účastníků: 15 – 30 žáků + 2 učitelé

Délka programu: 3, nebo 5 dnů

cena: přejděte na Praktické informace

Programu probíhá: září – říjen, v budově PROUDu i v terénu

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Anotace

Pětidenní kurz je zaměřen na vzájemné seznámení a navázání vztahů mezi studenty, posílení důvěry v kolektivu a nastartování procesů ve skupině, které jsou nezbytné pro zdravé fungování skupiny.

Obsah

Adaptační kurz je určen pro studenty 6. ročníků ZŠ a 1. ročníků SŠ, kteří přicházejí do nového třídního kolektivu. Je zaměřen na prohloubení vztahů mezi studenty samotnými, vytvoření vztahu mezi třídním učitelem a nastartování procesů ve skupině, které jsou nezbytné pro zdravé fungování kolektivu. Pomocí zážitkové pedagogiky studenti pracují se společnými prožitky, rozvíjí tvůrčí procesy, důvěru a spolupráci ve skupině.

Cíle

 • Umožnit nové skupině spolužáků i jejich novému třídnímu učiteli vzájemné poznání
 • Vytvořit sociální vazby a nalézt své místo ve skupině
 • Urychlit adaptaci studentů na nové prostředí
 • Poznávání a prohlubování vlastních schopností, dovedností, postojů
 • Získávání důvěry i sebedůvěry
 • Navodit atmosféru tvůrčí spolupráce a důvěry ve skupinu

Výstupy

Žák:

 • Seznámí se se svými spolužáky a zná všechny jménem
 • Pozná vlastní schopnosti a dovednosti
 • Umí komunikovat a spolupracovat ve skupině
 • Dokáže přijmout a dát zpětnou vazbu
 • Dokáže přispět skupině svými schopnostmi a dovednostmi

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

 • Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávací oblast:

 • Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk)
 • Člověk a společnost (Výchova k občanství, Občanský a společenskovědní základ)
 • Člověk a příroda (Přírodopis/Bi­ologie, Zeměpis)
 • Umění a kultura (Výtvarná výchova)
 • Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova)
 • Člověk a svět práce

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence pracovní