Jaro je tu!

1. - 9. ročník ZŠ, březen - duben

cílová skupina: 1. – 9. ročník ZŠ (i smíšené kolektivy)

počet účastníků: 15 – 30 žáků + 2 učitelé

délka programu: 3, nebo 5 dnů

cena: přejděte na Praktické informace

program probíhá: březen – duben, v budově PROUDu, Přírodovědné stanici i v terénu

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Pozorujte, jak se probouzí příroda, a užijte si jaro na vlastní kůži. Žáci zblízka prozkoumají pupeny našich dřevin a vyzkouší si práci s obrázkovým určovacím klíčem. Nalákají pomocí nahrávky první ptačí pěvce a pokusí se je lapit do zorného pole dalekohledu. Navštíví hospodářská zvířata a jejich mláďata v Přírodovědné stanici a domů nebo do školní zahrádky si odvezou vlastnoručně zaseté/zasazené bylinky k dalšímu pěstování. Díky pokusu si uvědomí, co se děje se Zemí při jarní rovnodennosti a na závěr společně vynesou Moranu.

Obsah

Žáci prostřednictvím pozorování a celodenního pobytu v terénu zjistí, čím se vyznačuje jarní příroda, a jak na přicházející jaro reagují rostliny a živočichové. Při pobytu v Přírodovědné stanici si prakticky vyzkoušejí jarní práce na zahradě (příprava půdy, setí/přepichování sazenic…) a na farmě (krmení a péče o hospodářská zvířata a jejich mláďata). Pomocí pokusů pochopí, co v naší přírodě způsobuje začátek nového vegetačního cyklu a co je to jarní rovnodennost. Na závěr pobytu žáci společně zrekonstruují a zažijí jednu z lidových jarních tradic jako je vynášení Morany (výroba slaměné loutky, malování vajíček) a dostanou možnost pochopit, proč bylo pro naše předky jaro tak významné proč pro ně znamenalo nový začátek. Domů na památku si kromě náruče zážitků, vědomostí a příslibu jara odnesou i napučená „líta“ svázaná ozdobnou vlastnoručně zhotovenou textilní šňůrkou (whipcording).

Cíl

Žáci vnímají přírodu všemi smysly, všímají si detailů (pupeny, první jarní květiny, ptačí zpěv…) a dokážou popsat rozdíly mezi zimní a jarní krajinou. Dokážou vysvětlit, které změny na jaře vyvolávají začátek nové vegetační sezóny. Podle instrukcí dokážou zrekonstruovat lidový obyčej vynášení Morany nebo namalovat velikonoční vajíčko a vysvětlit, proč naši předci tyto zvyky dodržovali.

Výstupy

Žák:

 • pozná alespoň 5 rostlin kvetoucích na jaře a 5 listnatých stromů podle pupenů
 • rozpozná alespoň 3 pěvce podle hlasu
 • se podle pokynů zvládne postarat (nakrmit, vyměnit vodu, vyčistit výběh) o vybraná domácí zvířata
 • připraví květináč pro pěstování rostlin a zaseje/zasadí do něj vybrané jedlé plodiny
 • vysvětlí, proč dochází ke střídání dne/noci a ročních období
 • vyrobí barevnou šňůrku technikou whipcording
 • společně se spolužáky vyrobí loutku z přírodnin a zúčastní se lidového zvyku vynášení Morany (zimy)
 • zarecituje říkadlo spojené s tradicí vynášení Morany
 • vysvětlí, proč naši předci považovali jaro za začátek nového cyklu

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

 • Environmentální výchova (Ekosystémy)
 • Osobnostní a sociální výchova (Rozvoj schopností poznávání)

Vzdělávací oblast:

 • Člověk a jeho svět (Rozmanitost přírody, Lidé a čas)
 • Umění a kultura (Výtvarná výchova)
 • Člověk a svět práce (Práce s drobným materiálem, Pěstitelské práce)
 • Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura)

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence komunikativní
 • kompetence pracovní