Entomologem

5. - 9. ročník ZŠ, květen - červen

cílová skupina: 5. – 9. ročník ZŠ

počet účastníků: 15 – 30 žáků + 2 učitelé

délka programu: 3, nebo 5 dnů

cena: přejděte na Praktické informace

program probíhá: květen – červen, v budově PROUDu, Přírodovědné stanici i v terénu

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Anotace

V průběhu 3 dní se žáci naučí odlovovat a určovat hmyz a další vodní i suchozemské breberky různými metodami. Zblízka prozkoumáme co žije v řece, v rybníce, na louce i na poli a v Přírodovědné stanici zjistíme, že hmyz můžeme chovat i jako krmivo nebo domácího mazlíčka. Na závěr se budeme bavit o funkci hmyzu v krajině, v přírodní zahradě a vyrobíme si přenosný hmyzí domek.

Obsah

Žáci se na koloběžkách dopraví anglickým parkem Ostrov k jezu na Špičce, kde odloví a pomocí obrázkového klíče zkusí určit vodní bezobratlé.

Druhý den prozkoumají stavbu těla hmyzu pod lupou i mikroskopem. Odpoledne bude zaměřené na odchyt suchozemských bezobratlých na loukách v okolí Horažďovic. Za pěkného počasí večer u ohně natáhneme plachty pro odlov nočního hmyzu.

Poslední den programu bude věnován bezobratlým v zájmových chovech a fungování přírodní zahrady.

Cíl

Žáci poznávají hmyz a další bezobratlé a na základě jejich životních strategií volí vhodné odchytové metody. Odvodí, proč je hmyz důležitý nejen v přírodních zahradách.

Výstupy

Žák:

 • vyjmenuje základní systematické skupiny hmyzu a rozliší je podle poznávacích znaků
 • popíše a používá různé odchytové metody hmyzu
 • objasní význam opylovačů v ekosystému a pro člověka
 • navrhne vhodné způsoby podpory výskytu hmyzu v zahradě a v krajině

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

 • Environmentální výchova
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Výchova demokratického občana

Vzdělávací oblast:

 • Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk)
 • Informační a komunikační technologie
 • Člověk a příroda (Biologie, Geografie, Chemie)
 • Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova)
 • Člověk a svět práce

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence pracovní

Klíčová slova

hmyz, funkce hmyzu, opylovači, hmyz v krajině, hmyz v zahradě, odlov bezobratlých