Život na statku

MŠ od 5 let - 7. roč. ZŠ, duben-říjen, 100 Kč, 180 minut

Cílová skupina: MŠ od 5 let do 7. roč. ZŠ

Délka programu: 180 minut

Cena: 100 Kč / žák

Program probíhá: duben až říjen (včetně), v Přírodovědné stanici venku

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Anotace

Žáci se seznámí s životem a prací našich předků na venkově dle aktuálního ročního období. Podívají se do Přírodovědné stanice na různé druhy hospodářských zvířat a seznámí se s příběhy jednotlivých plemen. Podle ročních období si vyzkouší některé činnosti spjaté s provozem statku, na podzim si vlastnoručně vylisují čerstvý mošt nebo vydlabou dýni a na závěr se ohřejí u ohně nad pečeným jablkem. Naučí se rozpoznat základní druhy obilovin v suchém stavu i zelené rostliny na poli; umelou si mouku a upečou vlastního chlebového hada. Formou her si žáci zopakují roční koloběh v přírodě a činnosti s ním spojené.

Výstupy

Žák:

 • rozliší základní druhy obilovin podle zrna i vzrostlé rostliny
 • vysvětlí vlastními slovy, proč se chovají různá plemena hospodářských zvířat a k čemu jsou dobrá
 • zařadí různé typy zemědělských prací do příslušného ročního období
 • naučí se mlít mouku na ručním mlýnku a upéct chlebového hada na ohni

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

 • Environmentální výchova (Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí)

Vzdělávací oblast:

 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a příroda (Přírodopis)
 • Člověk a svět práce

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence pracovní
 • kompetence sociální a personální