Voda

2. st. ZŠ, SŠ, gymnázia, březen-říjen, 80 Kč, 90 minut

Cílová skupina: 6.- 9. roč. ZŠ, 1. – 2. roč. SŠ, gymnázia

Délka programu: 90 minut

Cena: 80,– Kč / žák

Program probíhá: březen – říjen, venku poloostrov za Envicentrem Proud/AV učebna Envicentra

Anotace

Výukový program seznamuje žáky s problematikou hydrochemického složení vody a jeho vlivem na vodní organismy a zdraví člověka. Během výukového programu se žáci seznámí s různými veličinami důležitými pro hodnocení míry znečištění vod, prakticky se naučí zacházet s některými přístroji a vyzkouší si měření pH, konduktivity, rozpuštěného kyslíku aj. v řece Otavě a co získané hodnoty znamenají. Na závěr se dozví informace o čištění vod a sestaví si malou filtrační čističku pro získání co nejčistší vody.

Žáci pracují ve skupinách, program staví na badatelských principech a aktivním zapojení účastníků.

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Výstupy

Žák:

 • dokáže vyjmenuje alespoň 5 látek rozpuštěných ve vodě
 • vysvětlí, jak kvalita vody ovlivňuje naše zdraví
 • vysvětlí na jakých principech funguje čištění vody
 • umí změřit pH a vysvětlit co změřená hodnota znamená
 • vysvětlí co znamená znečištění vod a jak vodu můžeme chránit

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

 • Environmentální výchova (Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí)

Vzdělávací oblast:

 • Člověk a příroda (Přírodopis, Zeměpis)
 • Jazyk a jazyková komunikace

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence k řešení problémů