Strom všemi smysly

1.- 5. roč. ZŠ, duben - říjen, 80 Kč, 90 minut

Cílová skupina: 1. – 5. roč. ZŠ

Délka programu: 90 minut

Cena: 80 Kč/žák

Program probíhá: duben až říjen (včetně), venku v Přírodovědné stanici a parku Ostrov

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Anotace

Program seznamuje žáky s funkcemi stromu v přírodě a představuje strom jako životní prostor pro různé živočichy. U žáků je rozvíjen vztah k přírodě prostřednictvím smyslového prožitku a zároveň se naučí poznávat základní druhy dřevin.

Výstupy

Žák:

 • v terénu pozná a pojmenuje alespoň 5 druhů dřevin
 • přiřadí listy a plody k 5 druhům stromů typických pro ČR
 • vlastními slovy vysvětlí, proč jsou stromy pro člověka důležité
 • vyjmenuje nejméně 5 zvířat, která využívají strom jako úkryt nebo svůj domov
 • osvojí si pravidla bezpečného pobytu v přírodě
 • vyrobí a odnese si frotáž kůry

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

 • Environmentální výchova (Vztah člověka k prostředí)

Vzdělávací oblast:

 • Dítě a svět
 • Člověk a jeho svět

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence k učení
 • kompetence komunikativní