Až na dno!

2. stupeň ZŠ, SŠ, duben - říjen, 80/90 Kč, 90/120 min.

Cílová skupina: 6.–9. tř. ZŠ, 1.-2. ročník SŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií

Délka programu: 90/120 minut

Cena: 80 / 90 Kč / žák

Program probíhá: duben až říjen (včetně), venku, vodní tok či plocha

Počet účastníků: 15 – 25

S sebou: psací potřeby, svačinu a pití.

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Anotace

Program je zaměřen na průzkum života pod vodní hladinou. Žáci se stanou hydrobiology, kteří zkoumají a hodnotí kvalitu životního prostředí s důrazem na čistotu vody. Cílem programu je poznat rozmanitost říčního (potočního, rybničního, …) ekosystému v zoologickém slova smyslu, především pak biotu říčního dna a pochopit princip bioindikace. Žáci si osvojí techniku bezpečného odlovu či sběru drobných vodních bezobratlých žijících na dně (tzv. zoobentos), případně lovu ve vodním sloupci (tzv. zooplankton).

Žáci se naučí determinovat vybrané druhy (či jiné taxony), prohlédnou si detailně stavbu jejich těl a seznámí se s řadou zajímavostí z biologie druhů, zejména pak s důrazem na jejich bioindikační schopnosti. Odbornou náročnost jednotlivých aktivit jsme schopni přizpůsobit nárokům konkrétní cílové skupiny a po domluvě s doprovázejícím pedagogem je možné program organizačně či programově pozměnit.

Žáci během program pracují s odlovnými pomůckami, krabičkovou lupou, určovacím klíčem, v prodloužené verzi programu pak vyplňují pracovní list, který si odnesou s sebou pro možnost pozdější rekapitulace programu v prostředí školy. Koná-li se program v Horažďovicích, jsme schopni zapůjčit cca 30 párů holinek a brodících kalhot (běžně však odlovy probíhají ze břehu a není zapotřebí žádné zvláštní obutí či oděv), v prodloužené verzi programu mohou být po předchozí domluvě odlovy ve vodním sloupci prováděny za použití našich pramic (stabilní lodě s vesly) v blízkosti PROUDU – Envicentra Podbranský mlýn. Doplňkovou aktivitou výukového programu jsou tematické didaktické hry (hra na líhnutí jepic, hra na potravní řetězec apod.).

Cíle programu

Environmentální rozměr programu:

Žáci si uvědomí živočišnou pestrost života ve vodě, pochopí význam ekologických vazeb a determinují možné vlivy člověk na kvalitu vodního prostředí. Žáci dále pochopí princip bioindikace vybraných živočichů a dokáží odvodit závěry v oblasti hodnocení biologické čistoty vodního zdroje.

Výstupy

Žák:

  • pojmenuje ulovené vodní živočichy a uvede biologickou zajímavost druhu, čeledi, skupiny…
  • odvodí souvislost výskytu vybraných indikačních druhů (skupin) bezobratlých a kvality vody
  • objasní, které faktory ovlivňují kvalitu vody a které lidské činnosti jsou pro vodu rizikové
  • naučí se pracovat s dichotomickým obrázkovým určovacím klíčem.

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

  • Environmentální výchova

Vzdělávací oblast:

  • Člověk a jeho svět, Člověk a příroda (Přírodopis), Člověk a svět práce

Rozvíjené klíčové kompetence:

  • Kompetence k učení