O Nepořádníčkovi

MŠ předškol., 1. - 5. roč. ZŠ, celoročně, 80 Kč, 90 minut

Cílová skupina: MŠ předškoláci, 1. – 5. tř. ZŠ

Délka programu: 90 minut

Cena: 80 Kč/žák

Program probíhá: celoročně, uvnitř a venku v Přírodovědné stanici

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Anotace

Program pomáhá žákům uvědomit si, jak velké množství odpadu člověk vytváří, jak lze jeho vzniku předcházet a poutavou formou učí žáky třídit nejběžnější druhy odpadu. Žáci uklízí zahradu spolu se skřítkem Nepořádníčkem a třídí odpadky do barevných kontejnerů. S lektorem si poté povídají o tom, co do jednotlivých kontejnerů patří nebo nepatří a proč. Dozvědí se, kam putuje obsah barevných kontejnerů a jak probíhá recyklace vybraných surovin. Prohlédnou si zblízka jak příklady recyklátů (plastové granule, deska z lisovaného tetra-paku…), tak příklady alternativních opakovaně použitelných obalů. Získané vědomosti si zopakují při společné výrobě obrázkového návodu na třídění odpadu, který mohou využít např. u košů ve své třídě nebo vyvěsit u třídících hnízd ve škole.

Žák:

 • si uvědomí, jak velké množství odpadu každoročně vyprodukuje
 • si uvědomuje následky odhazování odpadků v přírodě
 • zvládá správně separovat běžné druhy odpadu doma i ve škole do barevných kontejnerů
 • vysvětlí pojem recyklace
 • uvede 5 příkladů výrobků z recyklovaného materiálu
 • navrhne 1 opatření, díky kterému bude produkovat menší množství odpadu

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

 • Environmentální výchova
 • Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávací oblast:

 • Dítě a jeho svět
 • Člověk a jeho svět

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence komunikativní
 • kompetence občanské
 • kompetence pracovní