Potraviny pod drobnohledem

6. - 9. roč. ZŠ, SŠ, celoročně, 100 Kč, 180 minut

Cílová skupina: 6.–9. roč. ZŠ / SŠ / prima – kvarta víceletých gymnázií

Délka programu: 180 minut

Cena: 100 Kč/žák

Program probíhá: celoročně, uvnitř v Envicentru PROUD

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Anotace

Žáci se vtělí do role potravinářské inspekce a zblízka prozkoumají dva nejčastější typy potravin – mléčné a pekárenské výrobky. Pod mikroskopem prozkoumají bakterie mléčného kvašení a zjistí, že ne všechny bakterie nám škodí. V druhé části programu se zaměří na škrob v potravinách. Naučí se provádět jednoduchý test na přítomnost škrobu a otestují různé druhy ovoce, zeleniny a mouky, včetně té bezlepkové. Zodpoví si otázku, proč se do některých potravin přidává škrob. V obou případech si žáci sami připravují vlastní preparáty. Program posiluje schopnost kritického myšlení a badatelské dovednosti žáků.

Výstupy

Žák:

 • podle instrukcí ovládá mikroskop (pozorování preparátů s imerzí)
 • vytvoří preparát ze vzorku jogurtu připravený pro barvení
 • na základě instruktáže provede experiment na přítomnost škrobu v potravinách
 • vlastními slovy shrne výsledky experimentů a vyvodí závěry (porovná dvojice vzorků)
 • vysvětlí význam bakterií mléčného kvašení v jogurtu
 • uvede klady a zápory potravin, které obsahují přidaný škrob

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

 • Environmentální výchova

Vzdělávací oblast:

 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a příroda (Biologie, Chemie)
 • Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví)

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence pracovní
 • kompetence k řešení problémů