Prácheň a Otava

Výstup na kopec Prácheň a putování proti proudu času i řeky Otavy

Cílová skupina: 5.-9. ročník ZŠ, SŠ / prima – oktáva víceletých gymnázií

Doporučený počet účastníků: 15–30

Cena: 60 Kč/žák

Délka programu: celodenní (min. 300 min vč. pauzy na oběd)

exkurze probíná: duben až říjen (včetně)

Délka trasy: 9 km (možnost zkrátit na 4,5 km – exkurze končí ve Velkých Hydčicích)

Začátek/konec exkurze: Envicentrum PROUD (konec zkrácené varianty – Velké Hydčice)

Doprava autobusem: NE

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Anotace

Výstup na Prácheň a putování podél řeky Otavy zaměřené na historii regionu, geologii, vývoj krajiny a vzájemné ovlivňování člověka a přírody. Součástí exkurze jsou i klasické biologické aktivity jako je biomonitoring vodních bezobratlých či seznámení s hájovou květenou a určování rostlin/stromů pomocí klíče.

Obsah

Trasa exkurze vede po zeleném pěším okruhu kolem Rosenauerova mlýna (využití řeky člověkem, šumavské plavební kanály) obnovenou alejí ovocných stromů (tradiční a krajové odrůdy) na kopec Prácheň se stejnojmennou přírodní rezervací (teplomilný listnatý les, hájová květena – určování rostlin) a zříceninou hradu (geologie, vývoj krajiny a osídlení). Trasa se dál napojuje na naučnou stezku do Velkých Hydčic kolem středověké štoly v Hradcích (zlato na Otavě, netopýři) a po nivních loukách proti proudu Otavy (odlov vodních bezobratlých) až do Velkých Hydčic. Po překonání řeky po mostě (hydrologie – opevnění a narovnání toku) trasa pokračuje po levém břehu Otavy kolem památné lípy u Malých Hydčic (měření výšky stromu, odhad objemu dřeva) a přes anglický park Ostrov (ovlivňování krajiny člověkem) zpět do Horažďovic.

Cíl programu

Žáci vysvětlí jak charakter krajiny a přítomnost řeky ovlivňovaly život člověka v minulosti i dnes a naopak jak člověk formuje krajinu svou činností.

Výtupy

Žák:

 • vlastními slovy popíše, jak přírodní podmínky ovlivnily osidlování Pootaví člověkem
 • vysvětlí význam alejí (biokoridorů) v krajině
 • jmenuje alespoň 3 zástupce rostlin typické pro přírodní rezervaci Prácheň
 • pozná a pojmenuje nejčastější druhy hornin a minerálů vyskytujících se v Pootaví
 • bezpečně používá pomůcky pro odlov a určování vodních bezobratlých
 • uvede alespoň 5 příkladů využití vodních toků člověkem
 • vysvětlí, co je to meandr a jaké následky má umělé narovnání vodních toků

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

 • Environmentální výchova
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Výchova demokratického občana

Vzdělávací oblast:

 • Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura)
 • Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství, Občanský a společenskovědní základ)
 • Člověk a příroda (Fyzika, Biologie, Geografie, Geologie, Chemie)
 • Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova)
 • Člověk a svět práce

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence pracovní

Klíčová slova:

řeka Otava, zřícenina hradu Prácheň, historie, vývoj krajiny, geologie, hydrologie