Podzim v anglickém parku

Expedice na koloběžkách za dřevinami v podzimních barvách

Cílová skupina: 4.-9. ročník ZŠ

Doporučený počet účastníků: 15–30

Cena: 120 Kč/žák

Délka programu: půldenní (min. 180 minut vč. pauzy na svačinu)

Exkurze probíhá: září až říjen (včetně)

Délka trasy: cca 4,5 km (po stezkách mimo silniční komunikace)

Začátek/konec exkurze: před Přírodovědnou stanicí (Zářečská 639, Horažďovice)

Doporučujeme žáky vybavit cyklistickými přilbami. Pro učitele možnost zapůjčení jízdního kola místo koloběžky.

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Anotace

Díky koloběžkám žáci zvládnou za dopoledne projet celý anglický park Ostrov, a tak budou mít dost času na to prozkoumat v místě rostoucí dřeviny a vychutnat si krajinářské dílo v barevném podzimním hávu. Naučte se poznávat naše stromy a keře zjistěte, proč se na podzim vybarvují a opadávají listnáče nebo jak stromy vyzrály na rozšiřování vlastních semen.

Po vyzvednutí koloběžek v Přírodovědné stanici lektor provede krátkou instruktáž (bezpečnost při jízdě na koloběžce) a poté skupina vyrazí do blízké Panské zahrady. Pod korunou památného dubu Šternberk žáci projdou zrcadlovou stezkou a pestré složení místních dřevin poslouží k představení významných druhů (určování stromů podle listů/kůry, práce s určovacím klíčem). Po projížďce cca polovinou parku žáci porovnají rozdíly mezi přirozeným lesem, arboretem a parkem anglického či francouzského typu (fotografie, historická mapa území parku Ostrov). Před svačinou na konci parku u jezu Na Špičce žáci založí jednoduchý pokus, který jim pomůže odpovědět na otázku „proč listy na podzim mění barvu“ (chromatografie) a poté barevné listy využijí k procvičení svých rozlišovacích schopnosti a kreativní práci s českým jazykem, popř. vytvoření land-artového dílka. Při zpáteční cestě žáci opět na základě pokusu a pozorování odvodí odpověď na otázku, proč stromy na podzim shazují listy a také jakým způsobem jednotlivé druhy přizpůsobené k rozšiřování svých plodů a semen. Exkurzi před odevzdáním koloběžek zakončíme závěrečným shrnutím pod korunou jednoho z liliovníků opět v Panské zahradě.

Program exkurze (a výstupy) jsou přizpůsobené věku a schopnostem žáků.

Výstupy

Žák:

 • používá jednoduchý určovací klíč a botanickou lupu
 • dokáže určit běžné druhy dřevin za pomoci klíče/atlasu/mo­bilní aplikace
 • popíše rozdíly mezi lesem, arboretem a parkem
 • vlastními slovy vysvětlí pojmy: přirozená/blokovaná sukcese, komponovaná krajina
 • podle pokynů provede jednoduchý pokus, interpretuje výsledek a vyvodí závěr
 • vlastními slovy vysvětlí mechanizmus změny barvy listů dřevin před opadem
 • vyjmenuje důvody, ze kterých listnaté stromy na podzim shazují listy
 • určí stáří stromu pomocí letokruhů
 • uvede příklad negativního/po­zitivního ovlivnění krajiny člověkem
 • zvládá bezpečnou jízdu na koloběžce

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

 • Environmentální výchova (Ekosystémy, Lidské aktivity a problémy životního prostředí)
 • Osobnostní a sociální výchova (Rozvoj schopností poznávání)

Vzdělávací oblast (1. stupeň ZŠ):

 • Člověk a jeho svět (Rozmanitost přírody)

Vzdělávací oblast (2. stupeň ZŠ):

 • Člověk a příroda (Přírodopis, Chemie, Zeměpis)
 • Člověk a společnost (Dějepis)
 • Člověk a svět práce (Práce s laboratorní technikou)
 • Člověk a zdraví (Tělesná výchova)

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence pracovní