Ornitolog na koloběžce

Birdwatcherská vyjížďka na koloběžkách do parku Ostrov

Cílová skupina: 4.-9. ročník ZŠ

Doporučený počet účastníků: 15–30

Cena: 100 Kč/žák

Délka programu: půldenní (min. 180 minut vč. pauzy na svačinu)

Exkurze probíhá: duben až červen (včetně)

Délka trasy: cca 4,5 km (po stezkách mimo silniční komunikace)

Začátek/konec exkurze: před Přírodovědnou stanicí (Zářečská 639, Horažďovice)

Doporučujeme žáky vybavit cyklistickými přilbami. Pro učitele možnost zapůjčení jízdního kola místo koloběžky.

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Anotace

Jarní koloběžkový výlet za ptačím zpěvem do anglického parku Ostrov v Horažďovicích. Proměňte se v birdwatchery, a pozorujte, jak na jaře probíhají ptačí námluvy. Zjistěte, proč si během hnízdní sezóny může ledňáček křídla ušoupat a jak na péči o potomstvo vyzrála kukačka.

Po vyzvednutí koloběžek v Přírodovědné stanici lektor provede krátkou instruktáž (bezpečnost při jízdě na koloběžce) a poté skupina vyrazí přes Panskou zahradu do anglického parku Ostrov. Žáci zaměří pozornost na ptačí zpěv (zvuková mapa, mnemotechnické pomůcky na zapamatování ptačích hlasů, lákání na nahrávku ptačího hlasu…) a naučí se rozeznávat jednotlivé ptačí druhy (pozorování pomocí dalekohledu, určování pomocí obrázkového klíče). Po svačině na konci parku u jezu Na Špičce bude řeč o ledňáčkovi říčním (reprodukční biologie, ochrana), o tom jakou potravu ptáci vyhledávají v době hnízdění a na zpáteční cestě si žáci prostřednictvím simulační hry vyzkouší, jak funguje hnízdní parazitismus u kukaček. Před vrácením koloběžek se na závěrečné shrnutí zastavíme pod korunou památného dubu Šternberk.

Program exkurze (a výstupy) jsou přizpůsobené věku a schopnostem žáků.

Výstupy

Žák:

 • ovládá dalekohled a zvládá pomocí něj pozorovat živočichy (ptactvo)
 • rozpozná naše nejběžnější pěvce podle vzhledu i hlasu
 • vlastními slovy vysvětlí, proč ptactvo na jaře zpívá
 • pozná ledňáčka říčního uvede příčiny jeho ohrožení
 • popíše specifika potravního chování ptáků během hnízdní sezóny
 • vlastními slovy vysvětlí pojem hnízdní parazitismus a uvede příklad
 • zvládá bezpečnou jízdu na koloběžce

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

 • Environmentální výchova (Ekosystémy, Lidské aktivity a problémy životního prostředí)
 • Osobnostní a sociální výchova (Rozvoj schopností poznávání)

Vzdělávací oblast (1. stupeň ZŠ):

 • Člověk a jeho svět (Rozmanitost přírody)

Vzdělávací oblast (2. stupeň ZŠ):

 • Člověk a příroda (Přírodopis)
 • Člověk a svět práce (Práce s laboratorní technikou)
 • Člověk a zdraví (Tělesná výchova)

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence pracovní