Královstvím stromů

Pěší putování anglickým parkem Ostrov na vlak do Velkých Hydčic

Cílová skupina: 1. – 5. ročník ZŠ

Doporučený počet účastníků: 15–30

Cena: 100 Kč/žák

Délka programu: celodenní (min. 300 min vč. pauzy na oběd)

exkurze probíná: duben až říjen (včetně)

Délka trasy: 5 km

Začátek/konec exkurze: před Přírodovědnou stanicí (Zářečská 639, Horažďovice)/na vlakové zastávce Velké Hydčice

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Anotace

Procházka nivou řeky Otavy (tj. prakticky pořád po rovině) přes anglický park Ostrov kolem jezu Na Špičce na vlak do Velkých Hydčic. Po cestě uvidíte hned dva památné stromy (dub a lípu), kromě zkoumání a poznávání stromů (v sezóně podle listů a kůry, v zimě podle pupenů) samozřejmě zbude i dost času na hry a smyslové aktivity v přírodě.

Po startu od Přírodovědné stanice v Horažďovicích se žáci vydají po zeleném vycházkovém okruhu do Panské zahrady, kde využijeme pestrou paletu místních dřevin včetně památného dubu Šternberk k představení základních druhů našich stromů a keřů (stromové pexeso, práce s obrázkovým klíčem). Po vstupu do parku žáci nahlédnou z netradičního úhlu do korun stromů, lupou prozkoumají detaily, hmatem povrch kmene a načerpanou inspiraci využijí při tvorbě tematického land-artového dílka. Po svačině u padlého kmene bude řeč o tom, které organismy využívají strom jako domov nebo jídelnu a jaký je význam mrtvého dřeva (nejen) v lese. Po cestě minou jez na Špičce a na volném prostranství u řeky díky simulační hře či pokusu zjistí, jak funguje „lesní internet“ nebo jak stromy transportují vodu z kořenů až do koruny. Na závěr cesty měřením pomocí vlastního těla zmapují věkovou strukturu lesního porostu a pod památnou lípu u Malých Hydčic porovnají délku lidského života s délkou života stromů. Exkurze končí po překonání Otavy po mostu pro pěší ve vlakové stanici Velké Hydčice.

Program exkurze (a výstupy) jsou přizpůsobené věku a schopnostem žáků.

Výstupy

Žák:

 • používá obrázkový klíč a botanickou lupu
 • dokáže určit základní druhy dřevin podle listů/plodů/pupenů
 • vnímá přírodu různými smysly, své pocity vyjádří prostřednictvím slov
 • využívá přírodniny k vytvoření uměleckého dílka
 • vyjmenuje 5 organismů, kteří ke svému životu potřebují stromy
 • vlastními slovy vysvětlí význam mrtvého dřeva v přírodě
 • na základě prožitku vlastními slovy vysvětlí, jak probíhá komunikace mezi stromy
 • pomocí vlastního těla (prsty, dlaně, paže…) změří obvod kmene stromu
 • dá do souvislosti obvod kmene a stáří stromu
 • porovná délku života stromů a člověka

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

 • Environmentální výchova (Ekosystémy, Lidské aktivity a problémy životního prostředí)
 • Osobnostní a sociální výchova (Rozvoj schopností poznávání)

Vzdělávací oblast:

 • Člověk a jeho svět (Rozmanitost přírody, Lidé a čas)
 • Umění a kultura (Výtvarná výchova)
 • Člověk a zdraví (Tělesná výchova)

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence pracovní