Kozlovská stráň a Svaté pole

Botanicko/entomologická exkurze na maloplošná chráněná území

Cílová skupina: 5.-9. ročník ZŠ, SŠ / prima – oktáva víceletých gymnázií

Doporučený počet účastníků: 15–30

Cena: 140 Kč/žák

Délka programu: celodenní (min. 300 min vč. pauzy na oběd)

Exkurze probíhá: duben až říjen (včetně)

Délka trasy: 8 km

Začátek/konec exkurze: Envicentrum PROUD

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Anotace

Osmikilometrový výšlap zaměřený na botaniku/ento­mologii zavede žáky ke dvěma přírodním památkám. Navštíví Kozlovskou stráň s vápencovými výchozy, suchomilnou vegetací a výskytem hořečku mnohotvarého českého či lokalitu Svaté pole s mezofytní luční vegetací a výskytem ohrožené orchideje vstavače kukačky. Exkurze se věnuje fenologii (změny v přírodě během roku), žáci si prakticky vyzkoušejí práci s botanickým klíčem/atlasem, odebírání a jednoduché testování vzorků půdy a také odlov a určování hmyzu pomocí obrázkového klíče.

Trasa exkurze částečně kopíruje červený pěší okruh/červenou turistickou značku a tok řeky Otavy. Míjí škrobárenské rybníky a zajímavý mokřadní biotop v uměle vybudovaném obtoku jezu Jarov, prochází přes nivní louky podél pravého břehu Otavy (určování rostlin, vlastnosti půdy, v sezóně smýkání a určování hmyzu) ke Kozlovské stráni (péče o maloplošná ChÚ, druhová diverzita). Poté se trasa odklání z turistické značky a pokračuje polní cestou na jižní svah kopce Radlín (516 m. n. m.) s výskytem suchomilné květeny (určování rostlin, vlastnosti půdy, program péče o krajinu). V sezóně (přelom dubna/května) trasa míjí okraj PP Svaté pole s výskytem silně ohroženého vstavače kukačky. Na zpáteční cestě trasa prochází kolem kaple a pramene u sv. Anny a po silnici (červené turistické značce) zpět do Horažďovic.

Program exkurze (a výstupy) jsou přizpůsobené věku a schopnostem žáků/studentů.

Výstupy

Žák:

 • vlastními slovy vysvětlí jaký je význam mokřadů pro krajinu
 • určí základní druhy rostlin a hmyzu pomocí klíče/atlasu
 • bezpečně používá pomůcky pro odlov suchozemských bezobratlých
 • podle instrukcí odebere vzorek půdy a stanoví jeho vybrané fyzikálně-chemické vlastnosti
 • porovná navštívené lokality z hlediska zastoupení rostlinných druhů a diverzity
 • vysvětlí jakým způsobem souvisí vlastnosti půdy s druhovým složením rostlinného společenstva
 • pozná vstavač kukačku a hořeček mnohotvarý, uvede jejich základní určovací znaky
 • vysvětlí pojem „management chráněného území“ a uvede 3 příklady

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

 • Environmentální výchova (Ekosystémy, Lidské aktivity a problémy životního prostředí)
 • Osobnostní a sociální výchova (Rozvoj schopností poznávání)

Vzdělávací oblast (1. stupeň ZŠ):

 • Člověk a jeho svět (Rozmanitost přírody, Lidé a čas)

Vzdělávací oblast (2. stupeň ZŠ):

 • Člověk a příroda (Přírodopis, Zeměpis, Chemie)
 • Člověk a společnost (Občanský a společenskovědní základ)
 • Člověk a zdraví (Tělesná výchova)
 • Člověk a svět práce (Práce s laboratorní technikou)

Vzdělávací oblast (SŠ):

 • Člověk a příroda (Biologie, Geografie, Chemie)
 • Člověk a společnost (Občanský a společenskovědní základ)
 • Člověk a zdraví (Tělesná výchova)