Kozlovská stráň a Svaté pole

Botanicko/entomologická exkurze na maloplošná chráněná území

Cílová skupina: 5.-9. ročník ZŠ, SŠ / prima – oktáva víceletých gymnázií

Doporučený počet účastníků: 15–30

Cena: 60 Kč/žák

Délka programu: celodenní (min. 300 min vč. pauzy na oběd)

Exkurze probíhá: duben až říjen (včetně)

Délka trasy: 8 km

Začátek/konec exkurze: Envicentrum PROUD

Doprava autobusem: NE

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Anotace

Osmikilometrový výšlap zaměřený na botaniku/ento­mologii zavede žáky ke dvěma přírodním památkám. Navštíví Kozlovskou stráň s vápencovými výchozy, suchomilnou vegetací a výskytem hořečku mnohotvarého českého či lokalitu Svaté pole s mezofytní luční vegetací a výskytem ohrožené orchideje vstavače kukačky. Exkurze se věnuje fenologii (změny v přírodě během roku), žáci si prakticky vyzkoušejí práci s botanickým klíčem/atlasem a také odlov a určování hmyzu či vodních bezobratlých pomocí obrázkového klíče.

Obsah

Trasa exkurze částečně kopíruje červený pěší okruh/červenou turistickou značku a tok řeky Otavy. Míjí škrobárenské rybníky a zajímavý mokřadní biotop v uměle vybudovaném obtoku jezu Jarov, prochází přes nivní louky podél pravého břehu Otavy (v sezóně smýkání hmyzu) ke Kozlovské stráni (péče o maloplošná ChÚ, druhová diverzita). Poté se trasa odklání z turistické značky a pokračuje polní cestou na jižní svah kopce Radlín (516 m. n. m.) s výskytem suchomilné květeny vč. hořečku mnohotvarého českého (určování rostlin, program péče o krajinu). V sezóně (přelom dubna/května) trasa míjí okraj PP Svaté pole s výskytem silně ohroženého vstavače kukačky. Na zpáteční cestě trasa prochází kolem pramene u sv. Anny a po silnici (červené turistické značce) zpět do Horažďovic.

Cíl programu

Žáci navštíví maloplošná chráněná území v okolí Horažďovic, naučí se poznávat běžné i ohrožené druhy rostlin. Provedou odlov vodních i suchozemských bezobratlých a vyhodnotí, které oblasti jsou z hlediska druhové diversity bohatší a vhodná k ochraně.

Výtupy

Žák:

 • v terénu rozliší lokality se suchomilnou a vlhkomilnou vegetací
 • pozná vstavač kukačku a hořeček mnohotvarý, uvede jejich základní určovací znaky
 • vlastními slovy vysvětlí jaký je význam mokřadů pro krajinu
 • bezpečně používá pomůcky pro odlov vodních i suchozemských bezobratlých
 • určí základní druhy rostlin, hmyzu a vodních bezobratlých pomocí klíče/atlasu
 • porovná navštívené lokality z hlediska druhové diverzity
 • vysvětlí pojem „management chráněného území“ a uvede 3 příklady

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

 • Environmentální výchova
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Výchova demokratického občana

Vzdělávací oblast:

 • Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura)
 • Člověk a společnost (Výchova k občanství, Občanský a společenskovědní základ)
 • Člověk a příroda (Biologie, Geografie, Chemie)
 • Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova)
 • Člověk a svět práce

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence pracovní

Klíčová slova:

přírodní památka, orchideje, suchomilná vegetace, nivní louky, biomonitoring, ochrana přírody