Entomolog na koloběžce

Expedice na koloběžkách nejen za hmyzem do parku Ostrov

Cílová skupina: 4.-9. ročník ZŠ

Doporučený počet účastníků: 15–30

Cena: 100 Kč/žák

Délka programu: půldenní (min. 180 minut vč. pauzy na svačinu)

Exkurze probíhá: duben až červen (včetně)

Délka trasy: cca 4,5 km (po stezkách mimo silniční komunikace)

Začátek/konec exkurze: před Přírodovědnou stanicí (Zářečská 639, Horažďovice)

Doporučujeme žáky vybavit cyklistickými přilbami. Pro učitele možnost zapůjčení jízdního kola místo koloběžky.

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Anotace

Výprava do anglického parku Ostrov v Horažďovicích zaměřená na hmyz a vodní bezobratlé. Vyzkoušejte si odlov suchozemského hmyzu pomocí smýkačky, sklepávadla nebo exhahstoru, pozorujte vodní bezobratlé a určete své úlovky pomocí obrázkového klíče. Zjistěte, jak těžké je ukrýt se ve vegetaci před predátorem nebo jak málo (nebo moc) stačí ke zhroucení ekosystému.

Po vyzvednutí koloběžek v Přírodovědné stanici lektor provede krátkou instruktáž (bezpečnost při jízdě na koloběžce) a poté skupina vyrazí přes Panskou zahradu do anglického parku Ostrov. Na první luční zastávce si žáci připomenou stavbu hmyzího těla a provedou odlov suchozemských bezobratlých, který se pokusí identifikovat pomocí jednoduchého klíče/atlasu. V křovinaté části parku žáci prostřednictvím hry vyzkouší, jakým způsobem hmyz využívá mimikry při obraně před predátory. Po svačině na konci parku u jezu Na Špičce si žáci vyzkoušejí odlov a určování vodních bezobratlých a zopakují si rozdíl mezi hmyzem s proměnou dokonalou a nedokonalou. Na zpáteční cestě u padlého kmene bude řeč o významu hmyzu v ekosystémech a ohrožování hmyzí populace člověkem.

Program exkurze (a výstupy) jsou přizpůsobené věku a schopnostem žáků.

Výstupy

Žák:

 • bezpečně používá pomůcky pro odlov hmyzu/vodních bezobratlých
 • samostatně pracuje s jednoduchým určovacím klíčem
 • rozpozná základní druhy suchozemských i vodních bezobratlých
 • vlastními slovy vysvětlí pojem mimikry a uvede příklady zástupců hmyzu, kteří je využívají
 • vysvětlí rozdíl mezi hmyzem s proměnou dokonalou a nedokonalou
 • popíše význam hmyzu v ekosystémech
 • jmenuje lidské činnosti, které ohrožují hmyz
 • navrhne alespoň 1 opatření, které podporuje výskyt hmyzu v krajině/na zahradě
 • ovládá koloběžku a bezpečně na ni jezdí

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

 • Environmentální výchova (Ekosystémy, Lidské aktivity a problémy životního prostředí)
 • Osobnostní a sociální výchova (Rozvoj schopností poznávání)

Vzdělávací oblast (1. stupeň ZŠ):

 • Člověk a jeho svět (Rozmanitost přírody)

Vzdělávací oblast (2. stupeň ZŠ):

 • Člověk a příroda (Přírodopis)
 • Člověk a svět práce (Práce s laboratorní technikou)
 • Člověk a zdraví (Tělesná výchova)

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence pracovní