Botanik na koloběžce

Na koloběžce za květenou anglického parku Ostrov

Cílová skupina: 4.-9. ročník ZŠ

Doporučený počet účastníků: 15–30

Cena: 120 Kč/žák

Délka programu: půldenní (min. 180 minut vč. pauzy na svačinu)

Exkurze probíhá: duben až červen (včetně)

Délka trasy: cca 4,5 km (po stezkách mimo silniční komunikace)

Začátek/konec exkurze: před Přírodovědnou stanicí (Zářečská 639, Horažďovice)

Doporučujeme žáky vybavit cyklistickými přilbami. Pro učitele možnost zapůjčení jízdního kola místo koloběžky.

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Anotace

Říká se, že botanické tempo je nesnesitelně pomalé… To nemusí platit, pokud se s námi vydáte za květenou anglického parku Ostrov na koloběžce. Podle sezóny je program zaměřený na jarní efemeroidy nebo luční/hájovou květenu, součástí je práce s jednoduchým určovacím klíčem a botanickou lupou. Ale především – proč poznávat byliny podle obrázků v atlase, když jich kolem nás roste a kvete taková spousta?

Po vyzvednutí koloběžek v Přírodovědné stanici lektor provede krátkou instruktáž (bezpečnost při jízdě na koloběžce) a poté skupina vyrazí přes Panskou zahradu do anglického parku Ostrov. V úvodu se zaměříme na detail a žáci si procvičí svoje „rozlišovací schopnosti“ při třídění rostlin (podle podobnosti, nejčastější určovací znaky rostlin). Naučí se používat botanickou lupu a prakticky si vyzkouší princip, na kterém funguje jednoduchý dichotomický klíč (sestavte „klíč k určování spolužáků“). Nově nabyté dovednosti uplatní v praxi při pozorování a určování aktuálně kvetoucích rostlin (s využitím klíče/atlasu popř. mobilní aplikace, seznam pozorovaných druhů). Po svačině u jezu Na Špičce bude řeč o invazních druzích (netýkavka žláznatá…), rostlinných společenstvech i vlivu člověka na vegetaci. Před vrácením koloběžek do Přírodovědné stanice exkurzi zakončíme land-artem inspirovaným stavbou květů rostlin.

Program exkurze (a výstupy) jsou přizpůsobené věku a schopnostem žáků.

Výstupy

Žák:

 • umí používat jednoduchý určovací klíč a botanickou lupu
 • dokáže určit běžné druhy rostlin za pomoci klíče/atlasu/mo­bilní aplikace
 • dokáže zařadit význačné zástupce rostlin do čeledí
 • popíše přizpůsobení pozorovaných rostlin podmínkám prostředí
 • vlastními slovy popíše pojmy: jarní aspekt, invazní druh, rostlinné společenstvo
 • uvede příklad ovlivnění vegetace člověkem
 • zvládá bezpečnou jízdu na koloběžce

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

 • Environmentální výchova (Ekosystémy, Lidské aktivity a problémy životního prostředí)
 • Osobnostní a sociální výchova (Rozvoj schopností poznávání)

Vzdělávací oblast (1. stupeň ZŠ):

 • Člověk a jeho svět (Rozmanitost přírody)

Vzdělávací oblast (2. stupeň ZŠ):

 • Člověk a příroda (Přírodopis)
 • Člověk a svět práce (Práce s laboratorní technikou)
 • Člověk a zdraví (Tělesná výchova)

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence pracovní