Non-formal and environmental education in Otava region

Název: Neformální a environmentální vzdělávání v Pootaví (2017–2-CZ01-KA105–035767)

Trvání projektu: 01/02/2018 – 31/01/2020

Projekt Neformální a environmentální vzdělávání v Pootaví vznikl v návaznosti na předchozí mezinárodní projekty přeshraniční spolupráce. Hlavními cíli projektu bude zapojení účastníků do činnosti naší organizace. Účastníci se budou během projektu zabývat vzděláváním a inovativními postupy ve vzdělávání, především badatelsky orientovanou výukou, výukou v přírodě a environmentální výchovou. Jako součást týmu lektorů se zúčastní pobytových kurzů organizovaných Envicentrem PROUD a budou realizovat jejich přípravu.

Stejně jako naši zaměstnanci dostanou příležitost zúčastnit se stáže na jiných podobně založených envicentrech dle výběru a získají širší přehled o aktivitách a environmentální výchově realizované v ČR. Jako součást týmu našich provozních zaměstnanců se budou podílet na pravidelné péči o hospodářská zvířata a zahradu na výukové farmě, kde probíhá část našich vzdělávacích programů. Účastníci se budou podílet na realizaci těchto programů a osvojí si praktickou péči o hospodářská zvířata a zapojení dětí/žáků do prací na farmě.

Kromě vzdělávacích aktivit se budou účastníci dle svých možností, zájmů a schopností moci zapojit do volnočasových aktivit organizovaných DDM Horažďovice (výběr ze 60 kroužků) a doplnit naše interní i externí lektory. Sami získají možnost navštěvovat kurzy pro dospělé a spoluorganizovat akce pro veřejnost, pořádané naší organizací.

Hlavním přínosem účastníků bude zlepšení jazykové vybavenosti našich zaměstnanců, sdílení zkušeností na poli vzdělávání a práce s dětmi a mezikulturní pohled na environmentální vzdělávání a volnočasové aktivity. Vzhledem k širokému spektru aktivit pro veřejnost – výtvarné dílny, přednášky, environmentální aktivity pro rodiče s dětmi typu Den Země aj. se budou moci účastníci začlenit do místní komunity. Přítomnost člověka z cizí země, z jiné kultury obohatí nejen náš tým, naše klienty ale i komunitu města.

V rámci projektu předpokládáme vznik výukových materiálů, pracovních listů, které budou sloužit v našich vzdělávacích programech i po skončení projektu.