Cíl 3 - Přeshraniční spolupráce ČR - Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013

Envicentrum PROUD vzniklo na bázi projektu mezinárodní spolupráce s NP Bavorský les. Projekt probíhal od 1. září 2012 do 30. června 2015 a byl realizován v rámci Evropské územní spolupráce (Cíl 3), přesněji v Operačním programu Přeshraniční spolupráce ČR – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013. Hlavním partnerem projektu (jeho „nositelem“) byl Dům dětí a mládeže v Horažďovicích, příspěvková organizace Plzeňského kraje. V hlavních bodech svého programu počítal projekt s vybudováním pobytového centra pro environmentální vzdělávání a zahájení jeho činnosti prostřednictvím pilotní výuky českých a bavorských škol. Po ukončení projektu nastává desetileté období udržitelnosti, v jehož rámci bude zachován původní programový kurz environmentálního centra ve snaze přispět ke zlepšení podmínek pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO) v česko-bavorském pohraničí a v Plzeňském kraji. Toho má být dosahováno zejména prostřednictvím účasti školních kolektivů na tématických pobytových kurzech, které od konce dubna 2015 v nově rekonstruované budově vzdělávacího centra probíhají. Bavorským partnerem projektu byl National park Bayerischer Wald (NP Bavorský les), který pomáhal s přípravou programové fáze projektu a v jehož vzdělávacím středisku Wildniscamp částečně probíhala pilotní výuka.

Vznik Envicentra PROUD byl spolufinancován Evropskou unií

z Evropského fondu pro sociální rozvoj.

Investice do Vaší budoucnosti.

Kromě vzniku nového specializovaného pracoviště bylo cílem projektu vybudování kvalitního lektorského týmu, metodická příprava výukových modulů a jejich pilotní výuka pro 5 českých a 5 bavorských školních tříd. To vše bylo podle původního projektového harmonogramu třeba stihnout v průběhu dvou let, neboť v takovém časovém horizontu byl projekt původně naplánován (konec projektu byl předpokládán na podzim 2014). V důsledku průtahů ve stavebním řízení a především procesním průtahům při vyhlašování a soutěžení podlimitní veřejné zakázky na výběr stavebníka nebylo reálné původní termín dokončení projektu stihnout. Vlivem výše uvedeného bylo envicentrum zprovozněno téměř o rok později, na jaře 2015 a k úplnému ukončení projektu došlo v červnu 2015.

Východiska

Projektový záměr byl reakcí na absenci pobytového centra environmentálního vzdělávání v regionu Plzeňského a Karlovarského kraje a obecně velmi omezenou nabídku EVVO. Paralelním důvodem pro realizaci projektu byla váznoucí přeshraniční spolupráce česko – bavorských vzdělávacích institucí, které dlouhodobě nevyužívají potenciál česko – bavorského pohraničí (regionu Šumavy/Böhmer­waldu), ať už ve smyslu historickém, přírodovědném, anebo v oblasti rozvoje lidských zdrojů. To vše za situace, kdy velké množství škol (ZŠ, SŠ, gymnázia) pojalo environmentální oblast za vlastní prostřednictvím průřezových témat svých školních vzdělávacích programů (ŠVP) a nyní hledají vhodné způsoby, jak jednotlivá témata naplnit smysluplným obsahem. Do třetice jsme nechtěli opomenout ani jedinečnou (a možná poslední) příležitost k záchraně historicky cenné budovy Podbranského mlýna coby zajímavé technické památky, jejíž rekonstrukcí mohla vzniknout budova s neotřelým a celospolečensky významným přínosem.

Programová náplň projektu

Pilotní výuka byla realizována prostřednictvím týdenních pobytových kurzů, které byly orientovány na poznávání a konfrontaci tématického konceptu „kulturní krajina středního Pootaví (Horažďovicka) versus přírodní krajina národního parku v okolí státní hranice (NPŠ + NPBW)" a dále zahrnovala jednodenních terénní exkurze. Metodická příprava výukových materiálů byla charateristická společnou prací v česko – bavorském týmu pedagogů, významným specifikem bylo využití aktuálních výsledků vědeckého výzkumu NP Bavorský les a jejich zapracování do výukových metodik. Všechny výukové moduly v rámci projektu byly vytvořeny a dále reprodukovány v českém, německém a částečně anglickém jazyce. Finálním počinem byla účast 5 českých a 5 německých školních tříd různých stupňů na pobytovém kurzu v bavorském Wildniscampu a v našem středisku v Horažďovicích. Závěrečnou fází projektu bylo vypracování konceptu činnosti střediska a vzájemné česko – bavorské spolupráce na dalších 10 let (období udržitelnosti).

Rekonstrukce budovy

Hned v úvodní fázi přípravy projektu vyvstalo dilema, zda-li objekt zachovat a rekonstruovat, nebo jej s ohledem na jeho technický stav zbourat a vystavět budovu novou v podobném stylu. Po zohlednění stanovisek expertů z několika oborů bylo rozhodnuto budovu zachránit a opravit ji takovou, jak ji znají horažďovičtí obyvatelé již cca pět století. Po řemesle mlynářském, resp. elektrárenském a krátké epizodě 20 století, kdy sloužil dům jako bytový, se budova stala domovem pro vzdělávání dětí, mládeže a částečně i dospělých. Zmíněnému účelu bylo logicky zapotřebí přizpůsobit interiéry rekonstruovaného domu, včetně jeho vybavení. Počítáno bylo s existencí reprezentativní audiovizuální učebny, která bude přístupná i širší veřejnosti prostřednictvím společenských akcí (přednášky, kurzy apod.), dále pak s relativně prostornou vstupní halou, která je srdcem celého zařízení. Z ní se rozbíhají cesty k dalším specializovaným učebnám, k části pro ubytování dětí i do provozních prostor (kanceláře, kuchyně, sklady apod.).

Energie

Na samostatnou kapitolu vydalo technologické řešení hospodaření s energiemi. Zde totiž bylo třeba zohlednit stále rostoucí ceny energií a současně naši snahu koncipovat dům tak, aby sám o sobě byl jedním velkým a především fungujícím výukovým prvkem. Vliv pochopitelně i hrála poloha domu v říční nivě, absence plynové přípojky v lokalitě, nedostatek prostoru ke případnému skladování dřeva na otop apod. Od původního plánu vytápět dům pomocí geotermálních vrtů umístěných v prostoru přilehlých pozemků za Mlýnským náhonem muselo být upušteno, neboť jejich zhotovení nedovolovalo skalnaté podloží. Náhradním řešením se stala tepelná čerpadla typu vzduch-voda. S fotovoltaickými panely pro ohřev teplé vody se v projektu nepočítalo (část budovy je památkově chráněná). Dalším zajímavým prvkem pozitivně měnící energetickou bilanci budovy je malá vodní elektrárna, kterou zamýšlíme obnovit v místě, kde instaloval kdysi turbíny už sám František Křižík, a které je k tomuto účelu stále vhodné. Celý provoz by se tak měl ve výsledku blížit idee energeticky soběstačného domu.

Personál pracoviště

Personálně je pracoviště zajištěno 3 lektory (pedagogy volného času), vedoucím pracoviště (manažer projektu, metodik a částečně pedagog), ekonomickým pracovníkem a pracovníky provozními (kuchyně, pokoje, úklid…). V oblasti personálu je pracoviště částečně provázáno s provozem Přírodovědné stanice, kde je část aktivit envicentra také realizována.

Perspektiva do budoucna

Aby byla zachována kontinuita provozu (jednak kvůli přínosu vzdělávací instituce a jednak kvůli relativně vysoké investici do založení střediska a jeho uvedení do provozu), byla doba, po kterou bude muset celé zařízení fungovat v nastaveném kursu, stanovena na 10 let. V praxi to tedy znamená jistotu, že vzdělávací centrum se po skončení projektu v červnu 2015 a v kombinaci s možnou změnou zřizovatele obratem nestane komerčním provozem s potenciálními negativními důsledky pro své okolí. Klíčovou zůstává pochopitelně otázka financování následujícího provozu, které by mělo být řešeno skrze nositele projektu, tedy Dům dětí a mládeže, coby příspěvkovou organizaci Plzeňského kraje.