GDPR

Ochrana osobních údajů

V tomto dokumentu naleznete základní a přehledné informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme o našich klientech pro potřeby vykazování činnosti a pro potřeby organizace zájmových kroužků, pobytových kurzů, výukových programů, terénních exkurzi či dalších akci Domu dětí a mládeže Horažďovice, na kterou je vyžadována přihláška. Dále zde naleznete na základě jakého právního důvodu údaje zpracováváme, k jakým konkrétním účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva.

Zpracování osobních údajů ze zákona

Dům dětí a mládeže Horažďovice, IČ: 61781371, se sídlem Nábřežní 283, 34101 Horažďovice, (dále jen DDM Horažďovice) chrání veškeré osobní údaje poskytnuté při přihlášení na zájmový kroužek, pobytový kurz, výukový program, terénní exkurzi či další akci DDM Horažďovice, na kterou je vyžadována přihláška, před zneužitím a zpracovává je v souladu s aktuální legislativou, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí.

DDM Horažďovice při své činnosti zpracovává osobní údaje žáků/dětí/studentů, jejich zákonných zástupců, případně i dalších osob. Zpracování je nutné na základě právního důvodu, pro plnění zákonných povinností DDM Horažďovice dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Školský zákon“) a souvisejících prováděcích předpisů, a to především za účelem: – vedení povinné dokumentace školy (školní matriky) ve smyslu § 28 odstavce 2 Školského zákona; – zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí ve smyslu § 29 Školského zákona; – zajištění individuálního přístupu k Vašemu dítěti. Zpracování citlivých osobních údajů zahrnuje zdravotní stav, diety. Osobní údaje jsou zpracovávány ve školní matrice a manuálně v příslušných formulářích (např. přihlášky). Zpracovávané osobní údaje budou v omezeném rozsahu předávány pro účely plnění zákonných povinností DDM Horažďovice (zřizovateli, popřípadě dalším).

Dále DDM Horažďovice při své činnosti zpracovává osobní údaje zaměstnanců a případně i dalších osob na základě Zákoníku práce, předpisů daňových a předpisů sociálního a zdravotního pojištění.

Veškeré osobní údaje se zavazujeme zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu, aby nedošlo k zásahu do práv a soukromí dotčených subjektů, a dodržovat taková bezpečnostní opatření, aby nedošlo při správě osobních údajů k jejich zničení, zneužití či ztrátě.

Zpracování osobních údajů nad rámec zákona

Nad rámec povinného zpracování osobních údajů zpracováváme osobní údaje, pro které je vyžadován Váš souhlas (např. fotodokumentace z pořádaných akcí). Před souhlasem se zpracováním osobních údajů obdržíte formulář s možnosti výběru souhlasu či nesouhlasu se zpracováním osobních údajů. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Udělený souhlas je pak možné kdykoliv odvolat, a to osobně na adrese DDM Horažďovice nebo doručením písemného oznámení na uvedenou adresu.

Každý subjekt osobních údajů má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, uplatnit právo na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování. Případně může subjekt uplatnit také právo na přenositelnost osobních údajů. Má-li některá osoba za to, že zpracování jejích údajů není zákonné, může vznést námitku proti jejich zpracování, nebo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

DDM Horažďovice je mimo působnost Zákona o ochraně oznamovatelů č. 171/2023 Sb.

Kontaktní údaje správce:

Dům dětí a mládeže Horažďovice

Nábřežní 283, 341 01 Horažďovice

IČ: 61781371

Kontaktní údaje na Pověřence pro ochranu osobních údajů:

Simona Špičková

PROUD – Envicentrum Podbranský mlýn

Nábřežní 283, 341 01 Horažďovice

Tel. +420 778 701 511

email: spickova.ddm(at)gma­il.com