Středověk Horažďovická hledačka

Jak vzniklo město Horažďovice a jak se žilo lidem ve středověku?

Cílová skupina: Rodiny s dětmi, všichni zvídaví lidé a školní kolektivy

Délka programu: 30–60 minut

Délka trasy: do 1,5 km

Anotace

Hra provede účastníky zajímavými místy města Horažďovice. Uvidí významné památky, dozví se jak město vznikalo a jak se v něm žilo. Během hry si uvědomí skutečný význam dochovaných staveb, jejich skutečné stáří a kulturně-historickou hodnotu.

Na cestě si procvičí trpělivost, pozornost, orientaci v terénu i práci s moderními technologiemi.

Začátek hry

Podrobná pravidla hry a nápověda , která vás dovede k prvnímu stanovišti.

Výstupy

Účastník:

 • určí z jakého data pochází první dochovaná zmínka o založení města
 • zná významná data vztahující se ke vzniku Horažďovic
 • vlastními slovy popíše okolnosti založení města Horažďovice
 • vyjmenuje šest významných míst města Horažďovice
 • popíše způsob života obyvatel ve středověku
 • zhodnotí jak ve středověku probíhala obrana města

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

 • Člověk a jeho svět

Vzdělávací oblast:

 • Člověk a společnost (Dějepis)

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence občanské
 • kompetence pracovní