Život o šesti až osmi nohách

2. stupeň ZŠ, duben - říjen, 50 Kč

Cílová skupina: 6.–9. tř. ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií

Délka programu: 180 minut

Cena: 50 Kč/žák

Program probíhá: duben až říjen (včetně), uvnitř i venku v Přírodovědné stanici

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Anotace

Cílem programu je seznámit žáky se základními skupinami členovců a s některými zvláštnostmi z jejich světa, poukázat na jejich význam pro přírodu i pro člověka. Žáci se vypraví tyto živočichy hledat a lovit pomocí sítěk, sklepávadel nebo exhaustorů. Své úlovky si prohlédnou pod binolupou a řádně je zaznamenají. Na závěr program u se podívají do Přírodovědné stanice, kde na ně čekají zástupci exotických druhů hmyzu a poví si něco o hmyzu jako o potravině budoucnosti.

Výstupy

Žák:

 • vyjmenuje nejméně 5 skupin členovců a popíše jejich charakteristic­ké znaky
 • prakticky si vyzkouší různé metody odlovu členovců
 • umí pracovat s binolupou a s obrázkovým klíčem
 • vlastními slovy popíše, čím jsou pavouci a hmyz užiteční
 • postupným seznamováním se s pavouky a hmyzem překonává odpor k této skupině živočichů
 • osvojí si pravidla bezpečného pobytu v přírodě

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

 • Environmentální výchova (Základní podmínky života, Ekosystémy, Lidské aktivity a problémy životního prostředí)
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Vzdělávací oblast:

 • Člověk a příroda (Přírodopis)

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence pracovní