Přírodní zahrada

MŠ od 5 let - 5. roč. ZŠ, duben - červen, 70 Kč

Cílová skupina: MŠ od 5 let – 5. roč. ZŠ

Délka programu: 90 minut

Cena: 70 Kč/žák

Program probíhá: duben – červen, venku v Přírodovědné stanici

Anotace

Zahrada nemusí být jen záhony se zeleninou a květinami, pojďme objevit kdo na zahradě žije a koho bychom tam chtěli mít. Jaké rostliny nám mohou být prospěšné a které už méně a jak to všechno může dohromady fungovat. Žáci se během programu vyzkouší odlov bezobratlých, seznámí se s kompostem a méně známými užitkovými druhy rostlin. S sebou do třídy si odnesou malý hmyzí hotel.

Cíl

Seznámit žáky s méně známými obyvateli zahrady a jejich životem.

Výstupy:

Žák

  • dokáže vyjmenovat alespoň 5 různých druhů hmyzu, která můžeme v zahradě najít
  • ví, co je to kompost a dokáže popsat jeho vznik
  • vyzkouší si techniku odlovu bezobratlých živočichů v trávě a pod stromy (smýkaní, sklepávání)
  • vyrobí si malý hmyzí hotýlek

Zařazení dle RVP

Průřezové téma

Environmentální výchova (Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí)

Vzdělávací oblast

  • Člověk a jeho svět
  • Člověk a příroda

Rozvíjené klíčové kompetence

  • kompetence k učení
  • kompetence pracovní
  • kompetence sociální a personální

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.