Všechno lítá, co peří má

1. - 5. roč. ZŠ, celoročně, 60 Kč

Cílová skupina: 1. – 5. ročník ZŠ

Čas programu: 90 min.

Počet účastníků: 15–30

Místo a typ programu: Přírodovědná stanice uvnitř i venku

Cena: 60 Kč/žák

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Anotace

Jak se ptáci udrží ve vzduchu? Jak to, že se ptačí pírka při letu nepolámou? Pomocí kterých smyslů se ptáci při letu orientují? Nejen na tyto otázky si žáci odpoví během etologického pozorování v ptačím výběhu Přírodovědné stanice a prostřednictvím experimentu, v rámci kterého se pokusí zkonstruovat co nejpřesnější model ptačího obrysového pera. Kromě toho se naučí poznávat naše nejběžnější ptačí druhy podle vzhledu a dozví se, za jakých okolností silueta dravce neuchrání ptáky před nárazem do skla.

Výstupy

Žák:

 • pozoruje stavbu ptačího obrysového pera pod binolupou
 • sestrojí papírový model obrysového ptačího pera
 • vybarví omalovánku vybraného ptačího zástupce podle fotografie/vi­deozáznamu
 • provede pozorování živých zástupců ptactva, ze kterého pořídí písemný záznam
 • vyjmenuje 3 nebezpečí, která číhají na ptactvo v lidských sídlech
 • navrhne způsob jak zmírnit nebezpečí, které na ptactvo číhá v podobě průhledných a odrazových ploch

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

 • Environmentální výchova (Ekosystémy, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka a prostředí)
 • Osobnostní a sociální výchova (Rozvoj schopností poznávání)

Vzdělávací oblast:

 • Člověk a jeho svět (Rozmanitost přírody)
 • Člověk a svět práce (Práce s drobným materiálem)
 • Umění a kultura (Výtvarná výchova)

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence komunikativní
 • kompetence pracovní