Stavíme Ekodům

8. - 9. roč. ZŠ, říjen - únor, 50 Kč

Cílová skupina: 8. – 9. roč. ZŠ / tercie – kvarta víceletých gymnázií

Délka programu: 120 minut

Cena: 50 Kč/žák

Program probíhá: říjen – únor, uvnitř v Envicentru PROUD

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Anotace

Žáci se prostřednictvím simulační hry „Jak vylepšit dům“ z pera Miroslava Míkovce (Ekocentrum PALETA) dozví, k čemu a kolik energie spotřebuje naše bydlení. V průběhu skupinové práce na fiktivní rekonstrukci starého rodinného domu si vyzkouší, jakým způsobem mohou zkrotit největší žrouty energie v domácnosti. Během hry se seznámí s pojmy jako je energetická náročnost budovy, nízkoenergetic­ký/pasivní dům, rekuperace vzduchu nebo tepelné čerpadlo.

Výstupy

Žák:

 • pracuje ve skupině
 • vyjmenuje, které činnosti spotřebovávají nejvíce energie v domácnosti
 • vlastními slovy vysvětlí pojem „energetická náročnost budovy“
 • porovná spotřebu energie domácnosti u běžného a pasivního domu
 • diskutuje o výhodách/ne­výhodách pasivních/níz­koenergetických domů a jejich dopadu na životní prostředí
 • navrhne opatření pro snížení spotřeby el. energie ve své budoucí domácnosti

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

 • Environmentální výchova (Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí)

Vzdělávací oblast:

 • Jazyk a jazyková komunikace (čtení s porozuměním)
 • Matematika a její aplikace
 • Člověk a příroda
 • Člověk a svět práce

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikační
 • kompetence pracovní