Podzim na statku

5 let - 5. roč. ZŠ, září - říjen, 80 Kč

Cílová skupina: 5 let –5. roč. ZŠ

Délka programu: 180 minut

Cena: 80 Kč/žák

Program probíhá: září až říjen (včetně), v Přírodovědné stanici uvnitř i venku

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Anotace

Žáci se seznámí s životem a prací našich předků na venkově v průběhu podzimu. Vlastnoručně vylisují čerstvý mošt nebo vydlabou dýni a na závěr se ohřejí u ohně nad pečeným jablkem. Samozřejmě se také podívají se do Přírodovědné stanice na různé druhy hospodářských zvířat a seznámí se s příběhy jednotlivých plemen.

Výstupy

Žák:

 • vysvětlí vlastními slovy, proč se chovají různá plemena hospodářských zvířat a k čemu jsou dobrá
 • vyjmenuje 4 základní obiloviny a výrobky z nich
 • zařadí různé typy zemědělských prací do příslušného ročního období
 • popíše postup výroby jablečného moštu nebo postup vydlabání dýně a pracuje se svěřenými nástroji

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

 • Environmentální výchova (Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí)

Vzdělávací oblast:

 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a příroda (Přírodopis)
 • Člověk a svět práce

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence pracovní
 • kompetence sociální a personální