Odpad jak ho neznáte

6.--9. roč. ZŠ, celoročně, 60 Kč

Cílová skupina: 6.–9. roč. ZŠ / prima – kvarta víceletých gymnázií

Délka programu: 90 minut

Cena: 60 Kč/žák

Program probíhá: celoročně, uvnitř v Envicentru PROUD

Anotace

Žáci si bleskově připomenou základy třídění a dozví se proč samotné třídění odpadu a recyklace planetu nezachrání. Zopakují si 3R (reduce, reuse, recycle), přidají k nim další dvě. Dozvědí se více o konceptu Zero waste (život bez odpadů) a společně přijdeme na praktické tipy a triky, díky kterým mohou pomoci snižovat množství odpadu, který sami produkují.

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Výstupy

Žák:

 • definuje odpad a způsob jeho vzniku
 • uvědomí si následky vyhození odpadu do přírody
 • vyjmenuje pět R
 • vysvětlí pojmy Zero waste a cyklické hospodářství
 • diskutuje své vlastní možnosti snížení množství odpadu, který produkuje

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

 • Environmentální výchova (Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí)
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Vzdělávací oblast:

 • Člověk a příroda (Přírodopis, Zeměpis)
 • Jazyk a jazyková komunikace

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence k řešení problémů