Odpad jak ho neznáte

2. stupeň ZŠ, listopad - březen, 30 Kč

Cílová skupina: 6.–9. ročník ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií

Délka programu: 90 minut

Cena: 30 Kč/žák

Program probíhá: listopad – březen, uvnitř

Anotace

Žáci se formou hry Ekorisk seznámí s jednotlivými druhy odpadu, rozeberou krabici tetrapak na části a pojmenují je. Sledují cestu odpadu od jeho vhození do odpadkového koše, mají povědomí o možnostech recyklace odpadu a znají výrobky vznikající z recyklovaného odpadu. Na závěr programu diskutují o možnostech snížení množství vyprodukovaného odpadu.

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Výstupy

Žák:

 • definuje odpad a způsob jeho vzniku
 • uvědomí si následky vyhození odpadu do přírody
 • pomocí pinzety rozebere krabici tetrapak na jednotlivé části a pojmenuje je
 • diskutuje své vlastní možnosti snížení množství odpadu, který produkuje

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

 • Environmentální výchova (Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí)
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Vzdělávací oblast:

 • Člověk a příroda (Přírodopis, Zeměpis)
 • Jazyk a jazyková komunikace

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence k řešení problémů