Klimatická změna a fakenews

6. - 9. roč. ZŠ a 1. - 2. roč. SŠ, celoročně, 50 Kč

Cílová skupina: 6. – 9. ročník ZŠ a 1. – 2. ročník SŠ

Čas programu: 180 min.

Místo programu: Envicentrum PROUD

Počet účastníků: 15–30

Cena: 50 Kč

Anotace

V průběhu programu se žáci netradičním způsobem dozví o problémech klimatické změny, osvojí si pojmy jako je dezinformace, hoax, fake news a nenávistné zprávy. Díky různorodým článkům týkajícím se klimatické změny, se naučí efektivně využívat fact- checking a pomocí tematicky zaměřeného sociálního experimentu si sami vyzkouší náročnost tvorby poutavých odborných textů, ve srovnání s efektem dezinformací, hoaxů nebo nenávistných zpráv zaměřených na rozsáhlou problematiku klimatické změny.

Výstupy

Žák:

 • Dokáže říci co je to klimatická změna
 • Dokáže popsat hlavní příčiny oteplování planety
 • Ví, co ve svém životě může změnit, aby snížil svou ekologickou stopu
 • Dokáže si sám ověřit a zajistit kvalitní informace týkající se otázky klimatické změny
 • Dokáže se orientovat v nepřehledném množství informací ohledně ekologické stopy a

klimatu

 • Snadno rozezná faktické a odborné zprávy od falešných zpráv
 • Dokáže si efektivně ověřovat informace nejen o klimatické změně
 • Umí spolupracovat v konkurenčním prostředí

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

 • Environmentální výchova
 • Osobnostní a sociální výchova (cit, vnímání světa kolem nás)
 • Výchova demokratického občana (respekt různorodosti)
 • Informatika

Vzdělávací oblast:

 • Člověk a příroda (biologie)
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a informační technologie

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.