Jaro na statku

5 let - 5. roč. ZŠ, duben - červen, 80 Kč

Cílová skupina: od 5 let do 5. roč. ZŠ

Délka programu: 180 minut

Cena: 80 Kč/žák

Program probíhá: duben až červen (včetně), v Přírodovědné stanici uvnitř i venku

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Anotace

Žáci se seznámí s životem a prací našich předků na venkově. Podívají se do Přírodovědné stanice na různé druhy hospodářských zvířat a seznámí se s příběhy jednotlivých plemen. Podle ročních období si vyzkouší některé činnosti spjaté s provozem statku. Naučí se rozpoznat základní druhy obilovin v suchém stavu i zelené rostliny na poli; umelou si mouku a upečou vlastního chlebového hada. Formou her si žáci zopakují roční koloběh v přírodě a činnosti s ním spojené.

Výstupy

Žák:

  • rozliší základní druhy obilovin podle zrna i vzrostlé rostliny
  • vysvětlí vlastními slovy, proč se chovají různá plemena hospodářských zvířat a k čemu jsou dobrá
  • naučí se mlít mouku na ručním mlýnku a upéct chlebového hada na ohni

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

  • Environmentální výchova (Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí)

Vzdělávací oblast:

  • Člověk a jeho svět
  • Člověk a příroda (Přírodopis)
  • Člověk a svět práce

Rozvíjené klíčové kompetence:

  • kompetence k učení
  • kompetence pracovní
  • kompetence sociální a personální