Kámen, kam se podíváš...

8. - 9. roč. ZŠ/tercie - kvinta gym., celoročně, 70 Kč, 120 minut

Cílová skupina: 8. – 9. roč. ZŠ / tercie – kvinta víceletých gymnázií

Délka programu: 120 minut

Cena: 70 Kč/žák

Program probíhá: celoročně, uvnitř v Envicentru PROUD i venku

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Anotace

Žáci si upevní základní pojmy z geologie a odhalí, jak vznikaly horniny. Seznámí se s geologickou minulostí Pootaví, poznávají místní minerály a horniny, podle jednoduchých určovacích znaků se je naučí odlišovat (optické, fyzikální a chemické vlastnosti). Uvědomí si význam těchto surovin pro místní obyvatele a pro rozvoj této oblasti (v minulosti a dnes). Prozkoumají geologickou mapu a odvodí její využití v praxi. Na závěr v terénu ověří svoje schopnosti určit místní horniny a nerosty.

Výstupy

Žák:

  • stručně popíše svými slovy, jakými změnami prošlo naše území v průběhu geologických období
  • orientuje se ve zjednodušené geologické mapě
  • porovná vzorky hornin a vyzkouší jejich fyzikální a chemické vlastnosti
  • odvodí využití místních hornin a minerálů člověkem

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

  • Environmentální výchova

Vzdělávací oblast:

  • Člověk a příroda

Rozvíjené klíčové kompetence:

  • kompetence k učení
  • kompetence pracovní