Přežij zimu!

Poraď si, neztrať se, přežij – v přírodě i v nesnázích…

cílová skupina: 6.–9. ročník ZŠ a prima–kvarta gymnázií

počet účastníků: 15–30 žáků + 2 učitelé

délka programu: 3 dny

cena: přejděte na Praktické informace

program probíhá: prosinec–únor, v budově PROUDu i v terénu

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Anotace

Víte, jak se zabalit na pobyt v zimní přírodě a co potřebujeme s sebou? Jak funguje adaptace na chlad a teplo u zvířat a u člověka a jak se tedy správně obléct? Jak se orientovat v mapě i v terénu? Jak se neztratit? Co když se někdo po cestě zraní? Co když nám dojde voda k pití? Jak se zaváže uzel? Jak se rozdělá oheň a postaví jednoduchý přístřešek? Třídenní kurz zodpoví všechny tyto otázky související s pobytem v zimní přírodě. Žáci si procvičí přímo v terénu celou řadu praktických dovedností, překonají nástrahy přírody a počasí a otestují svoje limity. Poznávají zimní přírodu a naučí se v ní pohybovat. Na závěr se naučí stopovat zvířata a střílet z luku.

Obsah

Žáci se prostřednictvím příprav na expedici seznámí s krásami i nástrahami zimní přírody a naučí se v ní orientovat a přežít. Pomocí experimentu pochopí jak funguje termoregulace u zvířat i u člověka, seznámí se základy fyziologie člověka a díky tomu se naučí správně se oblékat do zimy. Naučí se zabalit batoh na zimní výpravu a nové dovednosti vyzkouší v praxi na půldenní výpravě zimní krajinou.

Přímo v terénu si zopakují základy orientace nejen pomocí mapy a buzoly, vyzkouší si rozdělávání ohně na sněhu pomocí křesadla a stavbu nouzového přístřešku. V modelové krizové situaci se naučí postarat se o zraněného kamaráda a zopakují si zásady první pomoci.

V teple učeben se naučí vázat základní uzly a na památku si vyrobí náramek přežití. Venku na výpravě se naučí hledat stopy a další pobytová znamení, která zanechávají zvířata v zimní krajině a na závěr si vyzkouší i střelbu z luku.

Cíl

Žáci se prostřednictvím příprav na expedici seznámí se zimní přírodou a naučí se v ní orientovat a přežít.

Výstupy

Žák:

 • vyjmenuje 5 věcí, které je třeba mít s sebou na zimní výpravě
 • samostatně si zabalí batoh na zimní výpravu
 • popíše 2 způsoby adaptace člověka na chlad a teplo
 • vyjmenuje 5T a popíše postup při posktování první pomoci
 • zorientuje mapu a určí směr v terénu
 • rozdělá oheň pomocí křesadla
 • uváže 3 základní uzly
 • vyrobí náramek přežití z paracordu
 • dokáže vystřelit z luku na cíl
 • vyjmenuje 4 typy pobytových znamení
 • vyhledá v terénu stopu zvěře a přiřadí ji ke správnému živočichovi

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

 • Environmentální výchova
 • Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávací oblast:

 • Člověk a příroda (Přírodopis, Fyzika, Chemie, Zeměpis)
 • Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova)
 • Člověk a svět práce

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence pracovní

Klíčová slova

zimní příroda, adaptace zvířat na zimu, adaptace člověka na zimu, orientace v terénu, poskytování první pomoci, pobytová znamení, rozdělávání ohně