Bude zima?!

Poraď si, neztrať se, přežij v přírodě!

cílová skupina: 7.–9. ročník ZŠ

počet účastníků: 15–30 žáků + 2 učitelé

délka programu: 4–5 dny

cena: přejděte na Praktické informace

program probíhá: prosinec–únor, v budově PROUDu i v terénu

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Anotace

Víte, jak se vybavit na pobyt v zimní přírodě a co potřebujete s sebou? Jak funguje adaptace na chlad a teplo u zvířat a u člověka? Jak se orientovat v mapě i v terénu? Jak se neztratit? Co když se někdo po cestě zraní? Co když nám dojde voda k pití nebo jídlo? Rozděláte oheň, třeba i bez pomoci sirek? Dokážete si sami naplánovat výlet zimní přírodou? Kurz zodpoví všechny tyto otázky související s pobytem v zimní přírodě. Zároveň se ale během pobytu dotkneme i otázky oteplování planety a vlivu na přírodu i člověka, zamyslíme se nad tím, jak můžeme sami pomoci. Žáci si procvičí přímo v terénu celou řadu praktických dovedností, překonají nástrahy přírody a počasí a otestují svoje limity. Poznávají zimní přírodu a naučí se v ní pohybovat.

Obsah

Žáci se prostřednictvím přípravy na celodenní výlet seznámí s krásami i nástrahami zimní přírody a naučí se v ní orientovat a přežít. Naučí se připravit si v přírodě jednoduché jídlo a pití na ohni. Pomocí experimentu pochopí jak funguje termoregulace u zvířat i u člověka a díky tomu se naučí správně se oblékat do zimy.

Přímo v terénu si zopakují základy orientace nejen pomocí mapy a buzoly, vyzkouší si rozdělávání ohně na sněhu bez pomoci sirek a uvařit si jednoduché jídlo.

Venku na výpravě se naučí hledat stopy a další pobytová znamení, která zanechávají zvířata v zimní krajině a na závěr si vyzkouší i střelbu z luku.

Celou dobu si ale budeme všímat také jevů spojených s oteplováním planety, ať už příčin oteplování nebo následků viditelných v přírodě. Pokusíme se také zamyslet, jak my sami můžeme přispět ke zpomalení tohoto jevu

Cíl

Žáci se prostřednictvím příprav na zimní výlet seznámí se zimní přírodou a naučí se v ní samostatně orientovat a přežít. Seznámí se s problematikou globálního oteplování.

Výstupy

Žák:

 • vyjmenuje 5 věcí, které je třeba mít s sebou na zimní výpravě
 • samostatně si zabalí věci na zimní výpravu
 • zorientuje mapu a určí směr v terénu
 • rozdělá oheň bez pomoci sirek, uvaří si jednoduché jídlo
 • dokáže vystřelit z luku na cíl
 • vyhledá v terénu stopy zvířat a přiřadí je ke správnému živočichovi
 • uvědomí si problém oteplování planety a zamyslí se nad svými možnostmi jak to změnit

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

 • Environmentální výchova
 • Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávací oblast:

 • Člověk a příroda (Přírodopis, Fyzika, Chemie, Zeměpis)
 • Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova)
 • Člověk a svět práce

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence pracovní

Klíčová slova

zimní příroda, adaptace zvířat na zimu, orientace v terénu, pobytová znamení, rozdělávání ohně